Εφετείο

ΕφΑθ 5919/2011

Χωρεί τακτική χρησικτησία στην κτήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η φυσική εξουσία επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού τίτλου γίνεται με νόμιμο τίτλο (προφορική η γραπτή συμφωνία) για μίε τριετία. Επιπλέον, σύμφωνα με τα κινηματογρφικά ήθη της επίδικης χρονικής περιόδου(1960-1961) η μεταβίβαση της κυριότητας των (αρνητικών) υλικών φορέων του οπτικοακουστικού έργου σήμαιναν και πλήρη μεταβίβαση των επί του έργου περιουσιακών δικαιωμάτων. (βλ. και ΔΕΕ 4/2012, έτος 18, σελ. 327, σημ. Ν. Κυπρούλη).

ΕφΑθ 3157/2011

Δικαίωμα εύλογης αμοιβής των δημιουργών για αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (α. 18 Ν.2121/1993). Κριτήριο για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής είναι η πιθανή ζημία και ο πιθανός χαρακτήρας της ζημίας που προξενείται στον δημιουργό, χωρίς να απαιτείται να έχει επέλθει πράγματι αναπαραγωγή. Ο οσδ δεν οφείλει να κοινοποιήσει προς τον οφειλέτη της αμοιβής λίστα με τις καταρτισθείσες συμβάσεις με τους δημιουργούς-μέλη του ή τον κατάλογο με το ρεπερτόριό του, όταν αιτείται κατά α. 18 παρ.4 την καταβολή της αμοιβής.

ΕφΘεσ 2165/2011

Η λήψη άδειας για την έκδοση έργου σε πολυτελή τόμο και η διανομή του υπό τη μορφή αναμνηστικού δώρου δεν συνεπάγεται την πλήρη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η επανέκδοσή του και η διανομή αυτού ως πανεπιστημιακού συγγράματος.

ΕφΘεσ 1721/2011

Η εγκατάσταση τηλεοράσεων σε δωμάτια ξενοδοχείων συνεπάγεται ότι τα ξενοδοχεία προβαίνουν σε δημόσια εκτέλεση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται άδεια από τους δικαιούχους. Το ύψος της αμοιβής για την παραχώρηση αυτής της αδείας όμως καθορίζεται από μία σειρά κριτηρίων. Η αμοιβή αυτή πρέπει να είναι εύλογη της χρήσης. Αμοιβή οφείλεται στους δικαιούχους και των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων.

ΕφΘεσ 1710/2011

Συνιστά προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας αναπαραγωγή και πώληση χαρτών με εξειδικευμένο θέμα χωρίς την συναίνεση του δημιουργού τους. Δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος η σχετική αγωγή του δικαιούχου, αν δεν έχει προηγηθεί εξώδικη δήλωση και μη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

ΕφΘεσ 1683/2011

Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του δικαιούχου-συγγραφέα η επανέκδοση βιβλίου από εκδοτικό είκο που απέκτησε τα αντίτυπά του μετά από πλειστηριασμό λόγω πτώχευσης του αρχικού εκδοτικού οίκου.

ΕφΘεσ 1299/2011 

Για το ορισμένο της αγωγής και παραδεκτό της αγωγής αρκεί η αναφορά στο δικόγραφο από τους οσδ ότι εκπροσωπούν το σύνολο της σχετικής κατηγορίας δικαιούχων και δειγματολειπτική αναφορά στο ρεπερτόριο. Δεν αποτελεί απαγορευμένη σύμπραξη και δεν απαιτείται άδεια της επιτροπής ανταγωνισμού η από κοινού εκ μέρους των οσδ διεκδίκηση της εύλογης αμοιβής. Δεν αποτελεί κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των οσδ η σύνταξη του αμοιβολογίου τους από τους ίδιους αφενός γιατί προηγούνται διαπραγματεύσεις με τους χρήστες και αφετέρου γιατί το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το αμοιβολόγιο κατά τον δικαστικό καθορισμό της εύλογης αμοιβής.

ΕφΘεσ 1175/2011 

Για τη δημόσια εκτέλεση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από τους οσδ, οφείλεται εύλογη αμοιβή από τον χρήστη (bar) η οποία σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων χρήστη-οσδ καθορίζεται από το δικαστήριο.

ΕφΑθ 5757/2010

Δημόσια εκτέλεση έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων. Νομιμοποίηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (ΔιΜΕΕ 1/2011, 66, παρ. Μ. Σινοδινού). 

ΕφΑθ 4091/2010

Σχέδια και έργα εφαρμοσμένης τέχνης. Πρωτοτυπία. Αθέμιτος ανταγωνισμός (ΧρΙΔ 6/2011, 455, παρ. Δ. Καλλινίκου, ΔΕΕ 1/2011, 40, σημ. Ν. Κυπρούλη).