Εφετείο

ΕφΘεσ 1215/2013

ΕφΘεσ 827/2013

ΕφΘεσ 1990/2013

ΕφΑθ 3001/2013

Ο κατασκευαστής μιας βάσης δεδομένων έχει το ειδικό δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή και την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ.

ΕφΑθ 5316/2012

Συνιστά προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας η παραγωγή, εκτύπωση, έκδοση, κυκλοφορία, διάθεση, έκθεση προς πώληση, εκμετάλλευση αρχαιολογικών-ταξιδιωτικών οδηγών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ίδιο διασχηματισμό και το ίδιο σύστημα με διαφάνειες για την αναπαράσταση των αρχαιολογικών χώρων όπως αυτοί ήταν στην αρχαιότητα.

ΕφΘεσ 2162/2012

Προσβάλλεται το ηθικό και πνευματικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν υπάρχει εκμετάλλευση του υλικού φορέα επί του οποίου ενσωματώνεται το οπτικοακουστικό έργο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιούχου.

ΕφΘεσ 1810/2012

Η εγκατάσταση τηλεοράσεων σε δωμάτια ξενοδοχείων συνεπάγεται ότι τα ξενοδοχεία προβαίνουν σε δημόσια εκτέλεση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται άδεια από τους δικαιούχους. Το ύψος της αμοιβής για την παραχώρηση αυτής της αδείας όμως καθορίζεται από μία σειρά κριτηρίων. Η αμοιβή αυτή πρέπει να είναι εύλογη της χρήσης. Αμοιβή οφείλεται στους δικαιούχους και των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων.

ΕφΘεσ 560/2012

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης είναι οι μόνοι που νομιμοποιούνται να εισπράξουν την εύλογη αμοιβή του α. 49 (Ν. 2121/1993). Ο καθορισμός γίνεται βάσει σειράς κριτηρίων. Όταν το δικαστήριο επιληφθεί της διαφοράς δυνάμει του α. 49, δεν δεσμεύεται από το συντασσόμενο από τους οσδ αμοιβολόγιο για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής.

ΕφΘεσ 303/2012 

Οφείλεται εύλογη αμοιβή για την δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα αγορανομικού ενδιαφέροντος. Διάκριση μεταξύ περιπτώσεων όπου η μουσική είναι απαραίτητη και περιπτώσεων όπου είναι χρήσιμη.

ΕφΘεσ 109/2012 

Σε ερημοδικία εκκαλούντος-εναγομένου η απόρριψη της έφεσης γίνεται κατ’ ουσίαν. Η αναβολή της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων και δεν χρειάζεται νέα κλήτευσή του (α. 524 παρ. 3 και 226 παρ. 4 εδ.2 και 3 του Κ.Πολ.Δ.).