Εφετείο

ΕφΘεσ 488/2015

ΕφΘεσ 1783/2014

ΕφΘεσ 1589/2014

ΕφΑθ 2398/2009

Κρίθηκε ότι ένα κόσμημα διαθέτει την απαιτούμενη,από το νόμο περί πνευματικής διοκτησίας, πρωτοτυπία και επίσης πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου περί βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων και, συνεπώς, τυγχάνει της προστασίας αυτών. Ο εναγόμενος προσέβαλε το απόλυτο δικαίωμα πνευματικής, αλλά και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ενάγουσας, επί του δημιουργήματος της.

ΕφΛαρ 95/2013

Έννοια «έργου». Περιεχόμενο του απορρέοντος από αυτό περιουσιακού δικαιώματος. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Τα δικονομικά προνόμια αυτών για τη προστασία των σκοπών τους. Μαχητό το τεκμήριο αυτών ότι έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή των πνευματικών δημιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σε αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από τη πληρεξουσιότητα. Στη περίπτωση των συγγενικών δικαιωμάτων δεν αρκεί η αναφορά στην αγωγή όλων των έργων χωρίς την αναφορά των μελών που είναι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων καθόσον το ίδιο έργο μπορεί να ερμηνευθεί και να εκτελεσθεί καθώς και να γίνει παραγωγή του υλικού φορέα από περισσότερους και διαφορετικούς δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Επί εκπροσώπησης αλλοδαπού ρεπερτορίου η προστασία του από τους ημεδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης καλύπτεται από τη σχέση πληρεξουσιότητας από τον αλλοδαπό οργανισμό. Αοριστία αγωγής. Σφάλμα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που έκρινε διαφορετικά. Το δικαστήριο δέχεται την έφεση.

ΕφΑθ 5162/2011

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει το περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Εξουσίες που παρέχουν τα δικαιώματα αυτά. Παράνομη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και του συγγενικού δικαιώματος και αξιώσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Πότε η προσβολή είναι υπαίτια. Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικού με αλλοίωση και περικοπή συνθέσεών του και μεταφορά τους σε κινηματογραφική ταινία. Προσβολή του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεκτή η έφεση, μερικά δεκτή η αγωγή.

ΕφΑθ 2300/2011

Η οφειλόμενη κατά το άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2121/1993 "εύλογη αμοιβή" αποτελεί αποζημιωτικό αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή. Υπολογίζεται επί της αξίας των αντικειμένων που είναι πρόσφορα για την αναπαραγωγή των έργων και δεν προϋποθέτει τη συντελεσμένη αναπαραγωγή αυτών, αλλά αρκεί το πρόσφορο των αντικειμένων για αναπαραγωγή. Επομένως, στην αίτηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρο 18 παρ. 4 και 6 ν. 2121/1993 δεν είναι αναγκαίο να εκτίθεται ότι έλαβε χώρα αναπαραγωγή έργου. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να εκτίθενται τα ονόματα των δημιουργών και τα έργα τους ούτε το περιεχόμενο των επιμέρους συμβάσεων καθενός από αυτούς με τον οργανισμό. Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

ΕφΠειρ 599/2012

Πνευματική ιδιοκτησία. Το πρόγραμμα Η/Υ θεωρείται ως λογοτεχνικό έργο και προστατεύεται με το ν. 2121/1993. Προϋποθέσεις. Ο αλγόριθμος δεν προστατεύεται.

ΕφΑθ 1521/2013

ΕφΑθ 2354/2013