Εφετείο

ΕφΑθ 3403/1988

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Ζωγράφοι και σχεδιογράφοι. Τρόπος μεταβίβασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Διάκριση από εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας και από άδεια εκμετάλλευσης. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση άνευ αδείας του δημιουργού. Αξιώσεις του δικαιούχου (ΕΕμπΔ 1990, σελ. 162). 

ΕφΑθ 206/1988

Πνευματική ιδιοκτησία: Πενταετής η παραγραφή της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από σχετική προσβολή. Αδικαιολόγητος πλουτισμός - προϋποθέσεις και βάσεις της αγωγής. Συμβάσεις εκμεταλλεύσεως πνευματικού έργου - εφαρμογή των γενικών περί ενοχών διατάξεων - Αξίωση του δημιουργού για καταβολή της αμοιβής - παραγραφή. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο - συνέπειες - προϋποθέσεις. Μόνη η αδράνεια ασκήσεως δικαιώματος δεν καθιστά καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκησή του (ΕλΔ 1990, σελ. 385). 

ΕφΘεσ 144/1984

Μίσθωση εργασίας. Αποτελεί μίσθωση εξαρτημένης εργασίας η συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη νυκτερινού κέντρου και τραγουδίστριας για εμφάνιση της τελευταίας στο κέντρο τη νύχτα,για ορισμένες ώρες έναντι αμοιβής. Υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αποδοχών και επιδόματος αδείας και δώρων εορτών (ΕΕΡΓΔ 1984, σελ. 551). 

ΕφΑθ 7545/1982

Πνευματική ιδιοκτησία, ερμηνεία συμβάσεως για εκμετάλλευση πνευματικού έργου, η έκταση των δικαιωμάτων του εκμεταλλευτή καθορίζεται και περιορίζεται από το σκοπό που επιδίωκαν οι συμβαλλόμενοι αξίωση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης σε περίπτωση παράνομης προσβολής του απόλυτου δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία, έστω κι αν δεν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας (δηλ. υπαιτιότητα), όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας είναι αδιάφορο αν και άλλο πρόσωπο (πέρα από τους εναγόμενους) συνέπραξε στην προσβολή του δικαιώματος, αξίωση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης και σε περίπτωση κακότεχνης εκτέλεσης του έργου από τον εκμεταλλευτή και ανεξάρτητα από την ύπαρξη υλικής ζημίας (Αρμ. 1983, σελ. 103). 

ΕφΑθ 448/1981

Πνευματικη ιδιοκτησία.Πνευματικό δημιούργημα θεωρείται μόνον εκείνο που παρουσιάζει ορισμένη ατομικότητα οφειλόμενη στη πνευματική εργασία του δημιουργού της,ο οποίος προσδίδει τέτοια πρωτοτυπία ,ώστε το δημιούργημα να διακρίνεται απ`το σύνολο των διανοητικών ανθρωπίνων προϊόντων και να χρήζει αυτοτελούς προστασίας (ΕΕμπΔ 1982, σελ. 322). 

ΕφΑθ 7586/1978

Πνευματική ιδιοκτησία αντικείμενο προστασίας είναι και η μετάφραση έργου από μία γλώσσα ή διάλεκτο σε άλλη υποκείμενο του σχετικού δικαιώματος είναι πρωτογενώς ο μεταφραστής και δευτερογενώς αυτός που απέκτησε το δικαίωμα από το μεταφραστή, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προσπορίζει στο δημιουργό ένα (απαλλοτριωτό) περιουσιακό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου και ένα (απόλυτο, απεριόριστο και αμεταβίβαστο) ηθικό δικαίωμα για περιφρούρηση της προσωπικότητας του, αν η δημιουργία του πνευματικού έργου έγινε στα πλαίσια σχετικής παραγγελίας, ο δημιουργός μπορεί να μεταβιβάσει στον παραγγελέα το περιουσιακό του δικαίωμα (από το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας) η δε έκταση και ο χρόνος της μεταβιβάσεως αυτής θα κριθεί βάσει της σχέσεως ανάμεσα στον παραγγελέα και τον πνευματικό δημιουργό, μετάφραση ξένου μυθιστορήματος από εργαζόμενο (μισθωτό) σε εκδοτική επιχείρηση, με την εκτέλεση του έργου (της μεταφράσεως) ο εργοδότης γίνεται κύριος αυτού, δικαιούμενος να το διαθέτει παραπέρα ελεύθερα, ο μεταφραστής δικαιούται ενδεχομένως αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση (Αρμ. 1979, σελ. 507).