Άρειος Πάγος

ΑΠ 583/2005

ΑΠ 556/2005

ΑΠ 316/2005

Αναιρείται λόγος έλλειψης αιτιολογίας το προσβαλλόμενο βούλευμα αφού δεν αναφέρεται σε αυτό εάν τυχόν η «Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων» είχε αναλάβει με σύμβαση (και ποια) την προστασία ή την εκχώρηση προς αυτή των πνευματικών δικαιωμάτων επί κατασχεμένων 232 οπτικοακουστικών έργων (ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε CD), ούτε αναφέρονται σε αυτό οι επωνυμίες των παραγωγών εταιριών των έργων τούτων. Στα 147 εξ αυτών απλώς αναφέρονται η λέξη SONY χωρίς άλλο ειδικότερο προσδιορισμό της πλήρους επωνυμίας της παραγωγού αυτής εταιρίας, το δε, και κυρίως, στα υπόλοιπα 85 οπτικοακουστικά έργα (από του αύξοντος αριθμού 148 έως και 232) για τα οποία επίσης δέχεται, το πληττόμενο βούλευμα, ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου (και τώρα αναιρεσείοντος), δεν προσδιορίζονται οι επωνυμίες των παραγωγών εταιριών (παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), η έλλειψη αδείας των οποίων καθιστά παράνομη την αναπαραγωγή των εν λόγω οπτικοακουστικών έργων σε CD και την κατοχή αυτών με σκοπό την θέση τους σε κυκλοφορία (ΠοινΧρ 2005, σελ. 973, ΠοινΔικ 2005, σελ. 782 περίλ.). 

ΑΠ 152/2005

Έργο προστατευόμενο ως πνευματική ιδιοκτησία. Φωτογραφία. Εκμετάλλευση χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Προστασία πρωτότυπων πνευματικών έργων. Έννοια πρωτοτυπίας στις φωτογραφίες. Παραπομπή υπόθεσης για περαιτέρω εκδίκαση λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας, αν οι επίδικες φωτογραφίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας τους ως πνευματικών έργων. Με τις διατάξεις του νόμου προστατεύονται και οι φωτογραφίες, για τις οποίες απαιτείται πρωτοτυπία, συνιστάμενη στο να είναι αυτές «προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού τους και να αντανακλά την προσωπικότητά του», με αποκλεισμό κάθε άλλου αυστηρότερου κριτηρίου (βλ. και άρθρο 6 της Οδηγίας 93/1998 της ΕΟΚ) (Τμ. Α - ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2005, σελ. 1177 σημ. Ν. Κυπρούλη, ΕΕΝ 2005, σελ. 488, ΔiΜΕΕ 4/2005, Έτος 2ο, σελ. 413, σημ. Ειρ. Σταματούδη, ΧρΙΔ 2005, σελ. 643). 

ΑΠ 1899/2004

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας αναιρεσείοντος, πλανοδίου πωλητή υλικών φορέων, που περιείχαν εγγραφή μουσικών ερμηνειών και εκτελέσεων, ο οποίος κατείχε, με σκοπό τη θέση τους σε κυκλοφορία, ψηφιακούς δίσκους που περιείχαν μουσική και τραγούδια διαφόρων καλλιτεχνών που είχαν αναπαραχθεί χωρίς την άδεια των ερμηνευτών και εκτελεστών τους καλλιτεχνών και χωρίς την άδεια των εγκαλουσών φωνογραφικών εταιρειών. Ποινική δικονομία. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εφόσον για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι αναγκαίο να εξειδικεύονται για όλους τους ψηφιακούς δίσκους οι τίτλοι των μουσικών έργων, η επωνυμία των φωνογραφικών εταιριών παραγωγής τους και τα ονόματα των καλλιτεχνών, ερμηνευτών, εκτελεστών (ΠοινΛογ 2004, σελ. 2317). 

Άρειος Πάγος 1720/2004

Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν: α) η ύπαρξη πνευματικού έργου συγκεκριμένου δημιουργού, β) το έργο να είναι πρωτότυπο, υπό την έννοια της ατομικότητας που αντανακλά την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης δημιουργικής διαδικασίας, γ) η αναπαραγωγή του έργου από το πρωτότυπο, δηλαδή η εκ νέου παραγωγή-εμφάνιση έργου ήδη εμφανισθέντος, δ) η άνευ δικαιώματος θέση του έργου σε κυκλοφορία ή κατοχή αυτού με σκοπό να τεθεί σε κυκλοφορία, η οποία πραγματώνεται ευθύς ως το έργο - αντικείμενο του εγκλήματος καθίσταται προσιτό στο κοινό (ΠοινΧρ 2005, σελ. 700, ΠοινΔικ 2005, σελ. 125 περίλ., σελ. 160 - σημ. Γ. Νούσκαλη). 

Άρειος Πάγος 1605/2004

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας το προσβαλλόμενο βούλευμα για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας της κατηγορουμένης διοργανώτριας μουσικής παράστασης έργου που συνιστά αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, μη αρκούσης της κρίσεως του συμβουλίου ότι αποζημίωσε την εγκαλούσα δύο έτη μετά την τέλεση της πράξης (ΠοινΧρ 2005, σελ. 646). 

ΑΠ 1490/2004

Αιτιολογημένη καταδίκη του ανηαιρεσείοντος-διευθυντή γυμναστηρίου για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 ν 2121/93, καθώς προέβη δημόσια σε εκτέλεση μουσικών συνθέσεων χωρίς την άδεια των δημιουργών ή της εγκαλούσας ΑΕΠΙ (ΠοινΔικ 2004, σελ. 1454 περίλ.). 

ΑΠ 1438/2004

Για τη στοιχειοθέτηση της αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης έργου πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς δικαίωμα, το έργο αυτό πρέπει να είναι πρωτότυπο (ΠοινΔικ 2004, σελ. 1445 περίλ.). 

ΑΠ 1001/2004

Τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος όποιος κατ’ επάγγελμα, χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφει ή αναπαράγει στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, θέτει σε κυκλοφορία ... χρησιμοποιεί ... παρουσιάζει στο κοινό, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει τηλεοπτικά, κατά οποιονδήποτε τρόπο και γενικά εκμεταλλεύεται έργο, που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή εισάγει αντίτυπο ή οργανώσει δημόσια εκτέλεση τέτοιου έργου ή προσβάλλει το δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ν’ αποφασίζει για την παρουσίαση του έργου στο κοινό και να το παρουσιάζει αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές. Έτσι ορθή και αιτιολογημένη η παραπομπή για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 εδ. β΄ και γ΄ ν 2121/93 με την συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της πράξεως στο πρόσωπο του κατηγορουμένου, ο οποίος ασκώντας ατομική επιχείρηση παραγωγής και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς άδεια του παραγωγού της επίμαχης ταινίας προέβη σε αλλαγή του τίτλου της και εμφανίζοντάς την ως δική του μεταβίβασε τα δικαιώματα της αντί δρχ. 2.000.000, παλαιότερα δε χρησιμοποιώντας πλαστά ιδιωτικά συμφωνητικά και διαβεβαιώνοντας ψευδώς τους νόμιμους εκπροσώπους τηλεοπτικών σταθμών ότι έχει δικαιώματα εκμετάλλευσης τεσσάρων ελληνικών ταινιών πέτυχε την μίσθωσή τους, αποκομίζοντας σημαντικό περιουσιακό όφελος εις βάρος των νόμιμων δικαιούχων των ταινιών αυτών• η επιβαρυντική περίσταση προκύπτει από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο αναιρεσείων, αφού διαθέτει στούντιο εγγραφής και μοντάζ τηλεοπτικών ταινιών (ΠοινΧρ 2005, σελ. 434).