Άρειος Πάγος

ΑΠ 1485/2007

Όροι λειτουργίας καταστημάτων και κέντρων διασκεδάσεως, καθώς και προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας αυτών από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Το π.δ. 180/1979 (όπως ισχύει), το οποίο ρυθμίζει τα ανωτέρω, ως προς το σημείο αυτό ευρίσκεται εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 167 του Β.Δ. της 31.12.1957/20-1-1958. Κατά το μέρος όμως, κατά το οποίο με το ανωτέρω π.δ., δια της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1 αυτού θεσπίζει απαγόρευση εργασίας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κέντρα διασκέδασης χωρίς άδεια της αστυνομικής Αρχής, κείται εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αφού η προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη παρέχει τέτοια εξουσιοδότηση μόνο καθ΄ όσον αφορά την ίδρυση ή διατήρηση κέντρων διασκέδασης και όχι όσον αφορά και την παροχή εργασίας σ΄ αυτά, το οποίο είναι διαφορετικό από τη λειτουργία ή διατήρηση των εν λόγω κέντρων. Επομένως, η έλλειψη αδείας παρά της αρμοδίας αστυνομικής αρχής στο πρόσωπο εργαζομένου - τραγουδιστή σε κέντρο διασκεδάσεως της ανωτέρω κατηγορίας, δεν καθιστά την εργασιακή του σύμβαση άκυρη εξ αυτής της αιτίας, διότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε καθιερώνει τέτοιας μορφής ακυρότητα. Παροχή εργασίας κατά τη νύχτα και κατά Κυριακές. Η προσαύξηση εκ ποσοστού 25% και 75% αντιστοίχως, την οποία ο εργαζόμενος δικαιούται για την ανωτέρω απασχόληση, υπολογίζεται επί του νομίμου και όχι επί του καταβαλλομένου μισθού ή ημερομισθίου. Αντιθέτως, τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας για τον εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο, υπολογίζονται με βάση τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο σε συγκεκριμένη ημερομηνία (αναιρεί την Εφετείου Θεσσαλονίκης 1456/2002) (Αρμ 2008, σελ. 738). 

ΑΠ 1458/2007

Μίσθωση εργασίας αορίστου χρόνου. Μουσικός παραγωγός. Το ύψος της αμοιβής του αναιρεσίβλητου αποτέλεσε όρο της ατομικής του σύμβασης και όχι όρο της ΣΣΕ των δημοσιογράφων-συντακτών της ΕΡΤ, με την οποία δεν ασχολήθηκε το εφετείο. Πότε υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη. Η ασφάλιση του εργαζόμενου στο ΙΚΑ και η χορήγηση σε αυτόν βεβαιώσεων μισθωτών εργασιών για τις φορολογικές του δηλώσεις δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια χαρακτηρισμού της απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ανήκει στο δικαστήριο, που δε δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό που έδωσαν οι συμβαλλόμενοι. Πρόσληψη του αναιρεσίβλητου σε ραδιοφωνικό σταθμό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απορρίπτεται η αναίρεση κατά το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει την αρ. 3687/2004 ΕΦ ΑΘ) (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2008, σελ. 865). 

ΑΠ 1009/2007

Κατάχρηση δικαιώματος. Πότε η άσκηση ενός δικαιώματος είναι καταχρηστική. Καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Α'2 Τμ., Χρον. Ιδ. Δικ. 1/2008 - Έτος Η, σελ. 21). 

ΑΠ 919/2007

Δικονομία πολιτική. Ασκηση της αγωγής. Προϋποθέσεις ορισμένου αυτής. Αναιρετικοί λόγοι που ελέγχουν την αοριστία της αγωγής. Εννοια "πραγμάτων" κατ΄ άρ. 559, περ. 8 ΚΠολΔ. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράνομη εκπομπή μουσικού έργου από τηλεοπτικό σταθμό χωρίς σχετική άδεια του συνθέτη αυτού. Αγωγή αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεν απαιτείται για το ορισμένο της αγωγής η παράθεση του χρονικού σημείου των άνευ αδείας αναμεταδόσεων. Κρίση ότι η ένδικη αγωγή είναι ορισμένη. Εννοια και περιεχόμενο πνευματικού έργου. Σκοπός της Α.Ε.Π.Ι. (Επικυρώνει την 6693/2005 ΕφΑθ). 

ΑΠ 670/2007

Δικαιώματα ερμηνευτών και καλλιτεχνών. Η προστασία που προβλέπεται για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες είναι αυτελής και διακεκριμένη έναντι της προστασίας που προβλέπεται για τους δημιουργούς του έργου. Προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων εκτελεστών. Περιεχόμενο και προστασία (Τμ. Β1', ΔiΜΕΕ 3/2007 - Έτος 4ο, σελ. 418). 

ΑΠ 218/2007

Πνευματική Ιδιοκτησία - Φωτοτυπίες σχολικών βιβλίων. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή του κατηγορουμένου για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 3 – 1, 5, 6 Ν 2121/1993 κατ’ επάγγελμα τελεσθείσα. Ειδικότερα, αυτός χωρίς δικαίωμα κατείχε και διέθετε προς πώληση στο φωτοτυπείο που εκμεταλλευόταν ο ίδιος, τα υπό έκδοση αναφερόμενα στη μηνυτήρια αναφορά σχολικά βιβλία με τη μορφή θερμοκολλημένων φωτοτυπιών από τις αντίστοιχες μήτρες εκτύπωσης (χρωμοφάν) του ΟΕΔΒ, τα οποία πωλούσε έναντι του συνολικού τιμήματος των 13.000 δρχ. σε τρίτους, πριν τα εν λόγω βιβλία κυκλοφορήσουν και διατεθούν από τον ΟΕΔΒ, χωρίς την άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συγγραφέων των βιβλίων αυτών, εν γνώσει του ότι αυτό απαγορεύεται (ΔiΜΕΕ 1/2008, σελ. 79, σημ. Γ.-Α. Ζάννος).

ΑΠ 6/2007

Εύλογη αμοιβή. Εύλογη αμοιβή επί πώλησης τεχνικών μέσων αναπαραγωγής πνευματικών έργων (ΔiΜΕΕ 2/2007 - Έτος 2007, σελ. 239, σημ. Κ. Στυλιανού). 

ΑΠ 1967/2006 

ΑΠ 1611/2006

Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως γενικοτέρου ενδιαφέροντος, του νομικού ζητήματος, εάν η άδεια εργασίας η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή στο προσωπικό των κέντρων διασκέδασης κλπ. καταστημάτων του άρθρου 167 του ΒΔ της 31.12.1957/20.1.1958, ευρίσκεται ή όχι εντός των ορίων της ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως της προαναφερθείσας διατάξεως του άρ. 167 του Β.Δ/τος της 3-11-1957/20-1-1958, και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι επί του εν λόγω νομικού ζητήματος έχουν ήδη εκδοθεί αντίθετες αποφάσεις από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου. Σιωπηρή παραίτηση από το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως. Η μετά την άσκηση της αναιρέσεως σιωπηρή αποδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης δεν επάγεται το απαράδεκτο του ασκηθέντος ενδίκου μέσου. Ενορκες βεβαιώσεις ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο στην εργατική διαδικασία. Δεν είναι επιτρεπτή η λήψη υπόψη αυτών υπό του Δικαστηρίου, εάν έγιναν χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, τούτο δεν εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, γιατί αναφέρεται στη νομιμότητα του αποδεικτικού μέσου. Εάν υπάρχει εμπρόθεσμη κλήτευση του αντιδίκου, η οποία όμως είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνο ύστερα από πρόταση του αντιδίκου, ο οποίος πρέπει παράλληλα να επικαλεσθεί ότι υπέστη βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί άλλως, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας (παραπέμπει στην Ολομέλεια του ΑΠ το ανωτέρω νομικό ζήτημα) (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΑΠ 1424/2006

Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών. Οι εν λόγω κανόνες παραβιάζονται είτε όταν το δικαστήριο παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς για να διαπιστώσει την αληθή βούληση των δικαιοπρακτούντων, είτε όταν προβαίνει σε κακή εφαρμογή τους, είτε όταν παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγματικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή τους. Αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για παραβίαση των ανωτέρω κανόνων. Και τούτο, διότι, ενώ εδέχθη ότι οι αναιρεσείοντες μουσικοί είχαν προσληφθεί με προφορικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εν τούτοις στη συνέχεια διατύπωσε, ως προς τον όρο της διάρκειας των ενδίκων συμβάσεων εργασίας, συλλογισμούς οι οποίοι προσήκουν σε ερμηνεία αυτών και στους οποίους δεν θα χρειαζόταν να προσφύγει, εάν είχε δεχθεί κατά τρόπο αναμφίβολο ότι οι σχετικές δηλώσεις βουλήσεως των διαδίκων, ως προς το στοιχείο της αόριστης διάρκειας των συμβάσεών τους, ήσαν ρητές και αναμφισβήτητες, εν τούτοις δεν προσέφυγε στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ (των οποίων και του περιεχομένου τους δεν έκανε ρητή αναφορά), για να αποσαφηνίσει το επίμαχο αυτό ζήτημα, αναζητώντας προς τούτο την αληθή βούληση των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών (αναιρεί την Εφετείου Αθηνών 3220/2001) (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com).