Άρειος Πάγος

ΑΠ 1594/2009

ΑΠ 1493/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Συλλεκτικά έργα. Τουριστικός οδηγός. Φωτογραφίες. Πρωτότυπα έργα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν 2121/1993. Ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα. Εξουσία δημοσίευσης και αναγνώρισης πατρότητας. Επιμέρους έργα και δομή και ταξινόμηση της ύλης. Χάρτες. Πραγματικά περιστατικά. Βάρος απόδειξης για την προσβολή του δικαιώματος. Απόλυτο δικαίωμα που καθιερώνει οιονεί μαχητό τεκμήριο ότι η προσβολή είναι παράνομη πράξη. Ο προσβάλλων πρέπει να αποδείξει ότι είχε το σχετικό δικαίωμα. Απαραίτητος ο έγγραφος τύπος για τις σχετικές άδειες εκμετάλλευσης. Για την αποζημίωση δυνάμει του Ν 2121/1993, δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλοντος. Υπολογισμός από το δικαστήριο της ουσίας της αποζημίωσης για την προσβολή με βάση τη συνήθη αμοιβή και όχι κατά το ήμισυ αυτής. Αναιρεί την υπ` αριθ. 6234/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 38 παρ. 1 εδ. β` και 68 παρ. 2 εδ. β` του Ν 2121/1993 περί του υπολογισμού της οφειλόμενης αποζημίωσης (ΔΙΜΕΕ 2010, σελ. 72, ΧρΙδ 2010, σελ. 568). 

ΑΠ 1231/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 2121/1993. Μη μετατροπή ποινής κατηγορουμένων ύψους ενός (1) έτους χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναίρεση απόφασης ως προς τη διάταξη αυτή. 

ΑΠ 1146/2009

Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 (για την πνευματική ιδιοκτησία). Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας εκ του ότι το δικαστήριο επέβαλε την ίδια ποινή αν και ανεγνώρισε επί πλέον ελαφρυντική περίσταση. Απορρίπτει. 

ΑΠ 872/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Εξουσίες που παρέχουν στο δημιουργό το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα. Προστασία αυτών. Η απόδειξη της ζημίας και το ελάχιστο όριο αποζημίωσης καθορίζεται από το άρ. 65 του ν. 2121/1993 ως ειδικότερης διάταξης εν σχέσει με το άρ. 914 ΑΚ. Παράνομη και από πρόθεση τροποποίηση προϊόντος συσκευασίας κατόπιν σύμβασης έργου μεταξύ εταιρίας τυποποίησης και εταιρίας παραγωγής τροφίμων, η οποία εγείρει αξίωση για αποζημίωση όχι από ενδοσυμβατική ευθύνη λόγω της σύμβασης, αλλά μόνο από την παράνομη χρήση των σχεδίων. Πολιτική δικονομία. Αναίρεση. Ποιές αποφάσεις προσβάλλονται με αναίρεση. Η πρωτόδικη απόφαση υπόκειται σε αναίρεση αν είναι τελεσίδικη. Αν κατά της απόφασης ασκήθηκε εκπρόθεσμη έφεση, δεν ανατρέπεται η τελεσιδικία, εκτός αν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δόλο του αντιδίκου. (Απόρριψη αναίρεσης κατά της 2075/2007 ΜονΠρωτΑθηνών). (Παρατηρήσεις Δ.Καλλινίκου , ΧΡΙΔ 2010,300) (Δ/νη 2009/1007,1055, ΧρΙδ 2010/298, ΔιΜΕΕ, 3/2009, έτος 6, σελ. 372). 

ΑΠ 587/2009

Επί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εφαρμόζεται για την άσκηση των ενδίκων μέσων η ειδική προθεσμία του άρθρου μόνου του Ν 2243/1994 αλλά η κοινή του 473 παρ. 1 ΚΠΔ 

ΑΠ 161/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαιώματα των δημιουργών των σχετικών έργων. Ειδικότερα το δικαίωμα της μετάδοσης ή μη των έργων του μέσου τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών. Εννοια δημόσιας χρήσης αυτών. Προβληματισμός αν η αναμετάδοση έργων από τηλεοπτική συσκευή σε δωμάτια ξενοδοχείων συνιστά δημόσια ή ιδιωτική χρήση. Το ΔΕΚ έκρινε ότι πρόκειται για "παρουσίαση στο κοινό". (Αναστέλλει την εκδίκαση της υπόθεσης για παραπομπή του σχετικού ερωτήματος στο ΔΕΚ) (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΑΠ 114/2009

Αιτιολογημένη παραπομπή για κατ’ επάγγελμα τέλεση της παράβασης του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 484 παρ. 1β΄ ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ερειδόμενοι. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 παρ. 1ε΄ λόγοι αναίρεσης. 

ΑΠ 23/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαιώματα του δημιουργού. Κινηματογραφικό έργο. Σύμβαση παραχώρησης χρήσης αυτού σε τηλεοπτικό σταθμό. Δικαιούχοι της σχετικής αμοιβής. Ειδικότερα ο συνθέτης της μουσικής που ακούγεται στην ταινία. Προσδιορισμός της σχετικής αμοιβής. (Επικυρώνει την 8532/2006 ΕφΑθ) (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΑΠ 9/2009

Απόρρητο των επικοινωνιών. Επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet). Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (www.dsanet.gr).