Άρειος Πάγος

ΑΠ 238/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία του δικαιώματος του πνευματικού δημιουργού επί των έργων του. Η προστασία δεν ισχύει έναντι του αληθινού πνευματικού δημιουργού. Σύμβαση εκδόσεως συγγραφικού έργου. Η σύμβαση μπορεί να γίνει ατύπως. Για το κύρος της συμβάσεως δεν απαιτείται παράδοση του κειμένου του έργου. Μόνη η παράδοση του κειμένου του έργου. Μόνη η παράδοση του κειμένου του έργου από τον συγγραφέα στον εκδότη δεν αποτελεί ένδειξη περί καταρτίσεως εκδοτικής συμβάσεως. Εκδοση βιβλίου χωρίς μεταβίβαση του δικαιώματος των δημιουργών επί του έργου. Για την επανέκδοση του βιβλίου απαιτείται συναίνεση των δημιουργών. Πολιτική δικονομία. Λόγοι αναίρεσης. Παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Πότε συνιστά παραβίαση ουσιαστικού δικαίου. Μη συμμόρφωση του δικαστηρίου της παραπομπής με την αναιρετική απόφαση. Πότε υπάρχει (ΝοΒ 1996, σελ. 799). 

Άρειος Πάγος 1509/1994

Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόσωπα δικαιούμενα σε υποβολή έγκλησης είναι και οι εταιρείες προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών, νόμιμα εκπροσωπούμενες. Πότε στερείται αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση. Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση. Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της εισαγωγής, κατοχής και διάθεσης άσεμνων κινηματογραφικών ταινιών. Εννοια του όρου "άσεμνες ταινίες". Περιστατικά. Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας (ΠοινΧρ 1994, σελ. 1255). 

ΑΠ 238/1994

Σύμβαση εκδόσεως έργου. Τρόπος κατάρτισης. Έκδοση χωρίς μνεία ονόματος συγγραφέα. Σημασία παράδοσης χειρογράφων στον εκδότη. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1995, σελ. 391). 

ΑΠ 433/1992

Πνευματική ιδιοκτησία. Εκτέλεση έργου μουσικού δημοσία. Εννοια δημοσίου χώρου, βάσει του σχετικού νόμου. Καταδικαστική απόφαση για παράβαση νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. (Εκτέλεση έργου σε εμπορικό κατάστημα). Παράθεση στο διατακτικό απλώς των στοιχείων του κατηγορητηρίου. Αναίρεση της απόφασης λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (ΠοινΧρ 1992, σελ. 534). 

ΑΠ 1671/1990

Πνευματική ιδιοκτησία. Μεταβίβαση από τον συγγραφέα έναντι αντιπαροχής του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του έργου δια της εκδόσεώς του. Παράλειψη της εκδόσεως από τον αντισυμβαλλόμενο. Υποχρέωση προς αποζημίωση σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω υποχρεώσεως. Μεταβίβαση με εκδοτική σύμβαση του δικαιώματος εκδόσεως βιβλίου. Αδιευκρίνιστο στην απόφαση του Εφετείου το αν η μεταβίβαση είχε συμφωνηθεί με περιορισμούς χρονικούς ή άλλους ούτως ώστε η έκδοση του βιβλίου εκ μέρους των συγγραφέων να εμφανίζεται ως γενομένη δικαιωματικά παρά την εκδοτική σύμβαση. Ανεπαρκείς αιτιολογίες, αναίρεση απόφασης (ΕΕΝ 1991 σελ. 720).  

ΑΠ 1855/1988

Εργασία εξαρτημένη. Αναιρετικός λόγος ΚΠΟΛΔ 559 αρ. 19. Κριτήρια για το χαρακτηρισμό σύμβασης μεταξύ εκδοτικής επιχείρησης (εφημερίδας) και ανταποκριτού της ως σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Αναίρεση για αντιφατικές, ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες κατά την ΚΠΟΛΔ 559 αρ. 19 (ΝοΒ 1989, σελ. 900).  

ΑΠ 1620/1988

Μίσθωση εργασίας. Βιβλιάριο υγείας. Υποχρέωση των απασχολουμένων σε εργασία με υγειονομικό ενδιαφέρον να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. Ακυρότητα της συμβάσεως εργασίας λόγω μη εκδόσεως βιβλιαρίου υγείας. Στους ως άνω εργαζόμενους δεν περιλαμβάνονται οι μισθωτοί που δεν παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό. Μουσικοί κέντρων διασκεδάσεως (ΝοΒ 1990 σελ. 66).  

ΑΠ 82/1988

Σύμβαση εργασίας-έννοια και διάκριση από την σύμβαση έργου. Πρόληψη από ιδιοκτήτη μουσικοχορευτικού κέντρου καλλιτεχνικού συγκροτήματος. Χαρακτηρισμός της συμβάσεως ως εξηρτημένης εργασίας (ΕΕΡΓΔ 1989, σελ. 166).  

ΑΠ 512/1986

Πνευματική ιδιοκτησία. Ανάλογη εφαρμογή άρθρου 1034 του ΑΚ για την μεταβίβαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνία για το περιεχόμενο και την έκταση της μεταβίβασης. Σύμβαση εκμετάλλευσης κινηματογραφικής ταινίας χωρίς μεταβίβαση και του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Πολιτική δικονομία. Ισχρισμός του αναιρεσείοντος για κτήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας με τακτική χρησικτησία, που προεβλήθη ενώπιον του Πρωτοδικείου. Μη επαναφορά αυτού ενάπιον του Εφετείου με τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 240 ΚΠολΔ. Απόρριψη ως απαράδεκτου του σχετικού ισχυρισμού και κατ` επέκταση του σχετικού λόγου αναίρεσης κατ` άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για παραβίαση κανόνων δικαίου (άρθρα 173 και 200 ΑΚ), αφού το Εφετείο ορθώς ερμήνευσε την σύμβαση εκμετάλλευσης της επίδικης κινηματογραφικής ταινίας (ΝοΒ 1987, σελ. 348).  

ΑΠ 1526/1985

Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Χαρακτηριστικά της εξηρτημένης εργασίας. Καλλιτέχνες. Εμφανίσεις χορευτών ελεύθερων επαγγελματιών σε νυχτερινό κέντρο. Στοιχεία βάσει των οποίων η σχέση δεν χαρακτηρίζεται ως εξηρτημένη εργασία (ΝοΒ 1986 σελ. 1582).