07.11.2018

Εκδόθηκαν οι πρώτες τρεις αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οι οποίες αφορούν αίτηση οργανισμού συλλογικής προστασίας οπτικοακουστικών έργων. Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και έχουν αποσταλεί στους παρόχους διαδικτύου καλώντας τους σε συμμόρφωση.

Η Επιτροπή συστάθηκε με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 (όπως προστέθηκε με το νόμο 4481/2017) και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 3 Σεπτεμβρίου 2018.