Ελληνική Αρθρογραφία

Η ανάλωση του δικαιώματος του δημιουργού στην περίπτωση της υλικής αντιγραφής ενός έργου από χρήστη υπηρεσίας ανοικτής γραμμής – Σκέψεις και προτάσεις με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UsedSoft GmbH κατά Oracle International Corp.» της 3ης Ιουλίου 2012 (υποθ. C128-2011)

Δικαίωμα του δημιουργού και θεμελιώδεις ενωσιακές ελευθερίες – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση “Football Association Premier League Ltd και λοιποί κατά QC Leisure και λοιπών (C-403/08) και Karen Murphy κατά Media Protection Services Ltd (C-429/08)” (“FAPL and others”)

Το άρθρο 49 του νόμου 2121/93 και η αντιφατική προστασία των παραγωγών στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων μαζικής επικοινωνίας σε συνάρτηση με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κοινοτικού δικαίου. 

Το δικαίωμα αναπαραγωγής των πνευματικών έργων στην κοι­νωνία των πληροφοριών. 

Πνευματική ιδιοκτησία και επικοινωνία την εποχή του διαδικτύου: νομικό πλαίσιο και προοπτικές για τη διαδικτυακή ανταλλαγή μουσικών αρχείων. 

Η προστασία των δημοσιογράφων ως πνευματικών δημιουργών στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα. 

Πνευματική ιδιοκτησία και επικοινωνία την εποχή του διαδικτύου: Νομικό πλαίσιο και προοπτικές για διαδικτυακή ανταλλαγή μουσικών αρχείων. 

Παρουσίαση του νέου ν. 3524/2007. 

Η κατ’ άρθρο 65 ν. 2121/1993 προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, Παρατηρήσεις (Ι) υπό την ΕφΘεσ 4033/1995. 

Η προστασία του τίτλου (Με αφορμή τη ΜΠΒόλου 1134/1993).