Ελληνική Αρθρογραφία

Τροποποίηση δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας: ο Ν 3524/2007 και οι Κοινοτικές Οδηγίες. 

Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στις φωτογραφίες, ΜΠρΑθ 2122/2004. Χρήση φωτογραφίας ως σήματος προϊόντων και αναπαραγωγή της στο διαδίκτυο. 

ΕφΑθ 3214/2007 Τμ. 15ο. Συνέντευξη και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Τροποποίηση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο ν 3524/2007 και οι κοινοτικές Οδηγίες. 

Η πρωτοτυπία τηλεοπτικού σεναρίου και το ζήτημα της ομοιότητας: Σημείωμα στην απόφαση ΕφΑθ 2932/2006.

Are the rights reserved? 

Εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού: Σημείωμα στην απόφαση 2064/2016.
Δουλική απομίμηση ή παρωδία; Ζητήματα ομοιότητας στα μουσικά έργα.

Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία. 

Τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα υπό το πρίσμα του απορρήτου: προβληματισμοί εν όψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.