Ελληνική Αρθρογραφία

Μ.Μ.Ε. και πολιτισμός. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιογράφων: από την παραγωγή ενημέρωσης στη δημιουργία πολιτισμού. 

Η Οδηγία για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων απέναντι στο απόγειο του διαδικτύου: δέκα χρόνια μετά. 

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία: ερμηνευτικές παρατηρήσεις με αφορμή την ΕφΑθ 8427/2006. 

Νομική προστασία βάσεων δεδομένων από το δικαίωμα sui generis: εκ νέου επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του δικαιώματος ΔΕΚ με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2008. 

Η βάση δεδομένων ως αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημείωση στην απόφαση ΕφΑθ 6762/2007: Όνομα χώρου (domain name). 

Φύσις και συνέπειαι της πνευματικής ιδιοκτησίας, (σχόλ. στo Γερμ. Ομο­σπ. Δικαστ. 3.3.1959). 

Η νομική προστασία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

Το ελληνικόν ιδιωτικόν δίκαιον κατά τον δέκατο ένατον αιώνα. 

Το δικαίωμα του δημιουργού να προσδιορίζει και να ελέγχει τον προορισμό των αντιγράφων του έργου του.