Ελληνική Αρθρογραφία

Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με έμφαση στην Οδηγία 2002/21ΕΚ. 

Βιβλιοκριτική: Βιβλιοκριτική του ‘Νομική προστασία Βάσεων Δεδομένων (2004)’ της Μαρίας Καννελοπούλου – Μπότη. 

Βιβλιοκριτική του ‘Το Δίκαιο της Πληροφορίας (2004)’ της Μαρίας Καννελοπούλου – Μπότη (2004).

Η προστασία των άυλων αγαθών με τη Σύμβαση της Ουνέσκο για την προστασία της άυλης κληρονομιάς και του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Μια εισαγωγή στην Ελληνική νομική εκπαίδευση. 

Το δικαίωμα παρακολούθησης και η Οδηγία 2001/84/ΕΚ. 

Προστασία έργων νέας τεχνολογίας και έργων στο Internet κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και το παράδειγμα των ηλεκτρονικών παιγνιδιών. 

Σημείωση στην ΠΠρΑθ 1493/2005. 

Σημείωση στην απόφαση ΑΠ 152/2005. 

Ώρα εξυγίανσης των όρων πρόσβασης στο Internet - Η Γαλλία πρωτοπόρος.