Ελληνική Αρθρογραφία

Βιβλιοκριτική: Η Επετηρίδα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Δικαίου των Μέσων. 

Νομική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Ηθικά δικαιώματα των δημιουργών στην Αγγλία: η χαμένη έμφαση στο ρόλο των δημιουργών. 

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βάσεις δεδομένων: Η επανασύλληψη της πνευματικής ιδιοκτησίας και η χάραξη του μέλλοντος του sui generis δικαιώματος. 

Η σχέση αγάπης-μίσους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. 

Αξίωση εκπλήρωσης εκτός συμβατικού δεσμού: συγκριτική μελέτη γαλλικού – ελληνικού δικαίου. 

Βιβλιοκριτική: Νόμοι και Συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας από όλο τον κόσμο (27ο Συμπλήρωμα). 

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης κάτω από το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού: το άδοξο τέλος μιας μακράς ιστορίας. 

Η κρυφή ατζέντα στο Magill και οι επιπτώσεις της στις νέες τεχνολογίες. 

Η αρχή της διοικητικής αποκέντρωσης στην Συνθήκη του Μάαστριχτ και ο ρόλος των Κοινοτικών Θεσμών.