Ελληνική Αρθρογραφία

Η προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Δικονομικά προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Δικονομικά προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι δικονομικοί νεωτερισμοί της TRIPS. 

Η ελεύθερη δημόσια εκτέλεση τραγουδιών από συνδικαιούχους (Εξ αφορμής της ΠλημΑθ 4114/1998). 

Βάσεις δεδομένων και σχετικό καθεστώς προστασίας.

 Περί περιορισμών του τομέα χρήσης στο δίκαιο ανταγωνισμού και διανοητικής ιδιοκτησίας

Η διάκριση των παρόχων υπηρεσιών στο διαδίκτυο και η οριοθέτηση της ευθύνης τους με βάση την κοινοτική οδηγία 2000/31/ΕΚ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ο τίτλος του έργου. Παρνασσός. 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»). 

Βιβλιοκριτική: Διαδίκτυο: Ποιό δικαστήριο αποφασίζει; Ποιό δίκαιο εφαρμόζεται;