Ελληνική Αρθρογραφία

Βάρος αποδείξεως προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγραμμάτων υπολογιστών. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠολΠρωτΑθ 9456/1995: Πνευματική ιδιοκτησία. Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσβολή. Βάρος απόδειξης. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 982/1997: Προστασία (προπολεμικού) φωνογραφικού ρεπερτορίου. Οικειοποίηση ξένης παροχής. Εξάμηνη παραγραφή. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν διακόπτεται η παραγραφή. 

Συγγενικά δικαιώματα επί προπολοεμικών φωνογραφημάτων - Προστασία τους με το Δίκαιο του ανταγωνισμού. 

Συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κοινω­νία της πληροφορίας. 

Προς μια Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων; 

Σημείωση στην απόφαση ΑΠ 1009/2007 Τμ. Α2'. Καταχρηστική επίκληση έλλειψης εγγραφής σύμβασης. 

Οι πρόσθετες παροχές στο παράδειγμα των "δώρων" των εφημερίδων. 

Τα βιβλία ως πρόσθετη παροχή των εφημερίδων, μετά το Ν 2557/1999, ΜΠρΑθ 36393/1999. 

Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων στο internet.