Ελληνική Αρθρογραφία

Effective Copyright enforcement on the internet.

The challenges of collective management in the digital era. 

Κατάχρηση δικαιώματος και τεχνολογικά μέτρα. 

Σημείωση στην απόφαση ΜΠρΘεσ 11989/2012. 

Σημείωση στην απόφαση ΔΕΕ υπόθ. C-461/2010, απόφ. της 19.4.2012. 

Αποζημίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Πνευματική ιδιοκτησίας και νέες τεχνολογίες. 

Η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Πειρατεία προγραμμάτων και άρθρα 16 – 17 ν. 146/1914. 

Η προστασία των βάσεων δεδομένων στο κοινοτικό δίκαιο - Η πρόσφατη Οδηγία 96/9/ΕΟΚ.