Ελληνική Αρθρογραφία

Open content in libraries – contractual issues. 

Οδηγία για την κοινωνία της πληροφορίας και τάσεις αναμόρφωσης της εύλογης αμοιβής.

Οδηγία 2001/29 και τάσεις αναμόρφωσης του καθεστώτος της εύλογης αμοιβής.

Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου. 

Η εξάρτηση της νόμιμης χρήσης του έργου από τη νομιμότητα της πηγής προέλευσης του (Με αφορμή την απόφαση Cour d’ appel d’ Aix en Provence, Arrêt du 5 Septembre 2007). 

Copyright infringement and the role of ISPs. 

Σχολιασμός της υπ’ αρ. 872/2009 ΑΠ απόφασης. 

Πνευματική Ιδιοκτησία και δικαίωμα κοινού στην πληροφόρηση (με έμφαση σε ζητήματα δημοσιογραφίας). 

Ζητήματα προστασίας και επιβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου.

Ερμηνεία του 11ου κεφαλαίου για τις κυρώσεις του ν.2121-1993.