Ελληνική Αρθρογραφία

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2001/29 για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Το έργο και το οικονομικό δικαίωμα του εικαστικού δημιουργού. 

Συμπεράσματα Ελληνικής Προεδρίας 2003. 

Πολιτισμός και Τεχνολογίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Πνευματική ιδιοκτησία και προστασία εκφράσεων λαϊκής παράδοσης. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΑθ 5345/2004: Πνευματική Ιδιοκτησία. Μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού σε δελτίο ειδήσεων χωρίς την άδεια του δημιουργού. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 20/2005: Πνευματική Ιδιοκτησία. Δικαιώματα πνευματικού δημιουργού. Έννοια έργου. Κρίση δικαστική περί πρωτοτυπίας έργου. Μορφές προσβολής πνευματικού έργου. 

Εύλογη και ενιαία αμοιβή για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και παρουσίαση στο κοινό φωνογραφημάτων αμερικανικού ρεπερτορίου. 

Φωτοτυπική αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου από φωτοτυπικά κέντρα χωρίς άδεια των δικαιούχων.

Φωτοτυπική αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου από φωτοτυπικά κέντρα χωρίς άδεια των δικαιούχων.