Ελληνική Αρθρογραφία

Τα δικαιώματα των τραγουδιστών. 

Η προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών με την πνευματική ιδιοκτησία. 

Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα: Ιστορική εξέλιξη. Αφιέρωμα στα "Πνευματικά Δικαιώματα". 

Πνευματική Ιδιοκτησία - Οι ρυθμίσεις για τις βιβλιοθήκες. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠολΠρΘεσ 18201/1998: Πνευματική ιδιοκτησία. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έργο συνεργασίας. Πρωτότυπη κτήση δικαιώματος (αρχή της αλήθειας). Υπαιτιότητα προσβολέα δικαιώματος. Στοιχεία δικογράφου αγωγής και βάρος αποδείξεως. Μαχητό τεκμήριο για το πρόσωπο του δικαιούχου. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΘεσ 18201/1998: Πνευματική ιδιοκτησία. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Σύγχρονα θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Η πνευματική ιδιοκτησία στην κοινωνία των πληροφοριών. 

Η προστασία των δημοσιογράφων κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το δικαίωμα παρακολούθησης και η Οδηγία 2001/48.