Ελληνική Αρθρογραφία

Εμπορική εκμετάλλευση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα: Προβλήματα εφαρμογής του Ν. 3448/2006. 

Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου σε σχέση με την προστασία του λογισμικού η/υ. Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθ. 881/2006 ΜΠρΚατερ. 

Η επίδραση της πληροφορικής στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. 

Ζητήματα από τη διάθεση ανοικτού περιεχομένου (open content) στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Το δικαίωμα στη βάση δεδομένων. Στο μεταίχμιο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με αφορμή την ΠολΠρΑθ 6544/2006. 

Οι άδειες λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software). Εισαγωγή στη φιλοσοφία του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοικτού κώδικα. 

Η εξουσία απαγόρευσης της εξαγωγής του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ευκαιρία για την κοινωνία, πρόκληση για το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη μετάβαση των βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή. 

 Επεξεργασία δεδομένων εικόνας ή / και ήχου μέσω φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης από δικαστικό επιμελητή κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (γνωμ.)