Ελληνική Αρθρογραφία

Οι σχέσεις μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών και εκδοτικών επιχειρήσεων. 

Υποθέσεις άρνησης παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο δίκαιοι ανταγωνισμού των ΗΠΑ και το Κοινοτικό Δίκαιο. Σύγκλιση των δύο δικαιϊκών συστημάτων μέσω χρήσης της ίδιας νομικής και οικονομικής γλώσσας. 

Η εφαρμογή της θεωρίας κατάχρησης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright misuse doctrine) στο δίκαιο των Η.Π.Α. και το κοινοτικό δίκαιο. 

Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ο νόμος 3524/2007 για τη μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο. 

Η θεωρία της κατάχρησης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright misuse doctrine) στο δίκαιο των ΗΠΑ και το κοινοτικό δίκαιο. 

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΘρακ 7483/2007: Περιεχόμενο και προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του πνευματικού δημιουργού. 

Η αντι-ανταγωνιστική κατάχρηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της διεθνούς Συμφωνίας TRIPS. 

Ποινική Προστασία Προγραμμάτων Η/Υ. 

Η διακεκριμένη πλημμεληματική μορφή του εγκλήματος της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 66 παρ. 3 εδ. α' Ν.2121/1993.

Οι άδειες ανοικτού κώδικα (free open source licences) ως συμβατική μορφή οργάνωσης παραγωγικής δραστηριότητας.