Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-245/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) Οδηγία 92/100/ΕΟΚ, Δικαίωμα εκμισθώσεως και δαvεισμoύ και oρισμέvα δικαιώματα συγγεvικά τoυ δικαιώματoς δημιoυργoύ στov τoμέα της πvευματικής ιδιoκτησίας (Άρθρo 8, παράγραφoς 2) Ραδιoφωvική μετάδoση και παρoυσίαση στo κoιvό ( Εύλoγη αμoιβή) (curia.europa.eu) (ΔιΜΕΕ 4/2004 - Έτος 1ο, σελ. 299, σημ. Π.Κοριατοπούλου-Αγγελή). 

ΔΕΚ C-38/2000

Το άρθρο 27 σημείο 1 της Συμβάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με τη Σύμβαση της 9ης Οκτωβρίου 1978 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και με τη Σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου 1982 για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη η απόφαση δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους με την οποία αναγνωρίζεται η ύπαρξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τμημάτων του αμαξώματος αυτοκινήτων οχημάτων και με την οποία παρέχεται στον κάτοχο του δικαιώματος αυτού προστασία η οποία του επιτρέπει να απαγορεύει σε τρίτους, ήτοι σε εγκατεστημένους σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος επιχειρηματίες, να κατασκευάζουν, να πωλούν, να μεταφέρουν διά του κράτους αυτού, να εισάγουν ή να εξάγουν σε αυτό το συμβαλλόμενο κράτος τα εν λόγω τμήματα του αμαξώματος (ΕλΔ 2001, σελ. 863). 

ΔΕΚ C-13/2000

Παράβαση κράτους μέλους - Μη προσχώρηση εμπροθέσμως στη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων της 24ης Ιουλίου 1971) - Παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 228, παράγραφος 7, της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 300, παράγραφος 7, ΕΚ), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου XXVIII της Συμφωνίας ΕΟΧ. 

ΔΕΚ C-293/1998

Δικαιώματα του δημιουργού - Δορυφορική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και καλωδιακή αναμετάδοση. 

ΔΕΚ C-61/1998

Το άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 92/100/ΕΟΚ επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αναγνωρίζουν το δικαίωμα εγκρίσεως ή απαγορεύσεως της εκμισθώσεως και του δανεισμού πρωτοτύπων έργων και αντιγράφων που προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων αντικειμένων. Βάσει της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τα ανωτέρω δικαιώματα δεν αναλίσκονται με την πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη διαδόσεως. Επί πλέον, από το άρθρο 9 της Οδηγίας προκύπτει ότι, μη θιγομένων των ειδικών διατάξεων περί του δικαιώματος εκμισθώσεως και δανεισμού, ιδίως δε των διατάξεων του άρθρου 1, παρ. 4, το δικαίωμα διανομής, το οποίο είναι το αποκλειστικό δικαίωμα διαθέσεως στο κοινό, μέσω πωλήσεως ή με άλλον τρόπο, ενός από τα αντικείμενα που αφορά η Οδηγία, αναλίσκεται μόνο στην περίπτωση πρώτης πωλήσεως εντός της Κοινότητας του αντικειμένου αυτού από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του (ΔΕΕ 1999, σελ. 62 - παρατ. Κρ. Μεταξόπουλου, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 417, ΕλΔ 1999, σελ. 225). 

ΔΕΚ C-60/1998

Δικαιώματα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα - Οδηγία 93/98/ΕΟΚ - Εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας. 

ΔΕΚ C-61/1997

Δικαίωμα εκμισθώσεως, δικαίωμα δανεισμού και δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (σελ. 62) (απόφ. 22.9.1998) (curia.europa.eu). 

ΔΕΚ C-200/1996

Δικαίωμα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Δικαίωμα εκμισθώσεως και δανεισμού. Κύρος της οδηγίας 92/100/ ΕΟΚ. Η θέση σε κυκλοφορία ηχητικού υποθέματος δεν μπορεί να καθιστά εξ ορισμού νόμιμες άλλες πράξεις εκμετάλλευσης του προστατευόμενου έργου, όπως η εκμίσθωση. (σελ. 954) (απόφ. 28.4.1998) (curia.europa.eu). 

ΔΕΚ C-92/1992

Άρθρο 7 της Συνθήκης - Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. 

ΔΕΚ C-241/1991

Ανταγωνισμός - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσεως - Δικαίωμα του δημιουργού.