Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-433/2002

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαιώματα τoυ δημιoυργoύ. Αμoιβή τωv δημιoυργώv σε περίπτωση δημόσιoυ δαvεισμoύ τωv λoγoτεχvικώv ή καλλιτεχvικώv έργωv τoυς (curia.europa.eu). 

ΔΕΚ C-360/2002

Το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα εμπίπτουν, λόγω ιδίως των αποτελεσμάτων τους επί του ενδοκοινοτικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, στο πεδίο εφαρμογής της ΣυνθΕΚ. Το γεγονός ότι ο δημιουργός είχε αποβιώσει κατά το χρόνο ενάρξεως της ισχύος της ΣυνθΕΚ στο κράτος μέλος ιθαγενείας του δεν εμποδίζει την εφαρμογή της ΣυνθΕΚ και συγκεκριμένα του άρθρου 6 α΄ εδάφιο (απαγόρευση διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια). Μπορεί να γίνει επίκληση του δικαιώματος του δημιουργού όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από τους έλκοντες εξ αυτού δικαιώματα. Αντιβαίνει στην απαγόρευση διακρίσεων η μικρότερη διάρκεια προστασίας του δημιουργού, που προβλέπει η νομοθεσία ενός κράτους-μέλους για τα έργα ενός δημιουργού που είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους σε σχέση με τη διάρκεια προστασίας που προβλέπει για τα έργα των ημεδαπών (ΕλΔ 2003, σελ. 293). 

ΔΕΚ C-338/2002

Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων - Δικαίωμα ειδικής φύσεως - Έννοια της επενδύσεως που συνδέεται με την απόκτηση, τον έλεγχο ή την παρουσίαση του περιεχομένου μιας βάσεως δεδομένων - Προγράμματα ποδοσφαιρικών αγώνων - Στοιχήματα. 

ΔΕΚ  C-203/2002

Οδηγία 96/9/EΚ – Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων – Δικαίωμα ειδικής φύσεως – Απόκτηση, έλεγχος ή παρουσίαση του περιεχομένου βάσεως δεδομένων – (Μη) ουσιώδες τμήμα του περιεχομένου μιας βάσεως δεδομένων – Εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση – Κανονική χρήση – Αδικαιολόγητη ζημία του έννομου συμφέροντος κατασκευαστή – Βάση δεδομένων σχετικών με ιπποδρομίες – Κατάλογοι ιπποδρομιών – Στοιχήματα. 

ΔΕΚ C-60/2002

Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης - Απουσία ποινικής κυρώσεως για τη διακίνηση των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης - Συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΚ) 3295/94. 

ΔΕΚ C-46/2002

Οδηγία 96/9/EK - Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων - Δικαίωμα ειδικής φύσεως - Έννοια της επενδύσεως που συνδέεται με την απόκτηση, τον έλεγχο ή την παρουσίαση του περιεχομένου μιας βάσεως δεδομένων - Προγράμματα ποδοσφαιρικών αγώνων - Στοιχήματα. 

ΔΕΚ C-418/2001

Ανταγωνισμός - Άρθρο 82 ΕΚ - Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως - Δομή μωσαϊκού για την παροχή δεδομένων επί των περιφερειακών πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων εντός κράτους μέλους - Δικαίωμα του δημιουργού - Άρνηση χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως. 

ΔΕΚ C-89/2001

Ελλείψει στη Συμφωνία TRIPs οιασδήποτε διατάξεως σχετικά με το χρονικό σημείο ενάρξεως της κατά το άρθρο 50, παρ. 6, της πιο πάνω Συμφωνίας προθεσμίας 20 εργασίμων ημερών ή 31 ημερολογιακών ημερών, σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος απόκειται να καθορίσει το σημείο αφετηρίας της πιο πάνω προθεσμίας, αρκεί η προθεσμία αυτή να είναι «εύλογη» σε σχέση με τα περιστατικά της ένδικης υποθέσεως, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των αντιτιθεμένων συμφερόντων του κατόχου δικαιωμάτων επί προϊόντων της διανοίας και του καθού (Αρμ 2002, σελ. 128). 

ΔΕΚ C-360/2000

Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας - Εφαρμογή σε δικαίωμα δημιουργού γεννηθέν πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης ΕOΚ. 

ΔΕΚ C-300/2000

Το άρθρο 50 της Συμφωνίας TRIPs αφήνει στα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο των νομικών τους συστημάτων, τη φροντίδα να διευκρινίσουν αν το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη βάσει των γενικών διατάξεων του εθνικού δικαίου περί αδίκων πράξεων, και ειδικότερα περί αθεμίτου ανταγωνισμού, προκειμένου ένα βιομηχανικό σχέδιο να προστατευθεί από μια απομίμηση, πρέπει να χαρακτηριστεί ως «δικαίωμα επί των προϊόντων της διανοίας» υπό την έννοια του άρθρου 50, παρ. 1, της Συμφωνίας TRIPs» (Αρμ 2002, σελ. 133, σημ. Γ. Τσερκέζη, ΧρΙΔ 2002, σελ. 162, σημ. Μ.Θ.Μαρίνου).