Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-240/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20ής Ιανουαρίου 2009. Sony Music Entertainment (Germany) GmbH κατά Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof - Γερμανία. Συγγενικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων - Δικαίωμα αναπαραγωγής - Δικαίωμα διανομής - Διάρκεια προστασίας - Οδηγία 2006/116/ΕΚ - Δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών. 

ΔΕΚ C-215/2007

Ερμηνεία των άρθρων 7, παράγραφοι 1 και 5, και 9 της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77, σ. 20). 

ΔΕΚ C-52/2007

Δικαίωμα του δημιουργού - Οργανισμός διαχειρίσεως των δικαιωμάτων των δημιουργών κατέχων εκ των πραγμάτων μονοπωλιακή θέση - Είσπραξη δικαιωμάτων σχετικών με την τηλεοπτική μετάδοση μουσικών έργων - Μέθοδος υπολογισμού των δικαιωμάτων αυτών - Δεσπόζουσα θέση – Κατάχρηση (curia.europa.eu). 

ΔΕΚ C-32/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 31ης Ιανουαρίου 2008. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2001/84/ΕΚ - Δικαιώματα του δημιουργού - Δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης. 

ΔΕΚ C-456/2006

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Απριλίου 2008. Peek & Cloppenburg KG κατά Cassina SpA. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof - Γερμανία. Δικαίωμα του δημιουργού - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρο 4, παράγραφος 1 - Διανομή στο κοινό, μέσω πώλησης ή άλλως, του πρωτοτύπου ή αντιγράφου ενός έργου - Χρησιμοποίηση αντιγράφων επίπλων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού ως επίπλων εκτιθέμενων σε αίθουσα πωλήσεων καθώς και ως διακόσμηση προθήκης - Έλλειψη μεταβιβάσεως της κυριότητας ή της κατοχής. 

ΔΕΚ C-275/2006

Οδηγία 2003/31/ΕΟΚ σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά, των οδηγιών 2001/29/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ περί δικαιώματος δημιουργού και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα (www.curia.europa.eu). 

ΔΕΚ C-306/2005

Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρο 3 - Έννοια της "παρουσιάσεως στο κοινό" - Έργα που παρουσιάζονται μέσω συσκευών τηλεοράσεως εγκατεστημένων σε δωμάτια ξενοδοχείου (curia.europa.eu). 

ΔΕΚ C-198/2005

Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2006. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/100/ΕΟΚ - Δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας - Δικαίωμα δημόσιου δανεισμού - Μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

ΔΕΚ C-192/2005

Η ραδιοφωνική μετάδοση του προγράμματος της γαλλικής εταιρίας Lagardθre στη γαλλική επικράτεια μέσω δορυφόρου σε αναμεταδότες εγκατεστημένους στο γερμανικό έδαφος δεν αποτελεί «παρουσίαση στο κοινό μέσω δορυφόρου», κατά την έννοια της Οδηγίας 93/83. Συνεπώς επιτρέπεται η αμοιβή για τη χρήση φωνογραφημάτων της Οδηγίας 92/100 να διέπεται και από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αναμεταδότης (ΔiΜΕΕ 2005, σελ. 43). 

ΔΕΚ C-180/2005

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) (curia.europa.eu).