Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-5/2008

Infopaq International A/S κατά Danske Dagblades Forening. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Højesteret - Δανία. Δικαιώματα του δημιουργού - Κοινωνία της πληροφορίας - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρα 2 και 5 - Λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα - Έννοια της "αναπαραγωγής" - Αναπαραγωγή "εν μέρει" - Αναπαραγωγή μικρών αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων - Άρθρα του Tύπου - Προσωρινές και μεταβατικές πράξεις αναπαραγωγής - Τεχνολογική μέθοδος που συνίσταται σε σάρωση των άρθρων ακολουθούμενη από μετατροπή σε αρχείο κειμένου, ψηφιακή επεξεργασία της αναπαραγωγής, αποθήκευση ενός μέρους της αναπαραγωγής αυτής και εκτύπωσή της. 

ΔΕΚ C-557/2007

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH κατά Tele2 Telecommunication GmbH. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberster Gerichtshof - Αυστρία. Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας - Κοινωνία της πληροφορίας - Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα - Διατήρηση και γνωστοποίηση ορισμένων δεδομένων κίνησης - Προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Έννοια του "διαμεσολαβητή", κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 

ΔΕΚ C-545/2007

Apis-Hristovich EOOD κατά Lakorda AD. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Sofiyski gradski sad - Βουλγαρία. Οδηγία 96/9/ΕΚ - Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων - Δικαίωμα ειδικής φύσης - Απόκτηση, έλεγχος ή παρουσίαση του περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων - Εξαγωγή - Ουσιώδες μέρος του περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων - Ηλεκτρονική βάση επίσημων νομικών δεδομένων. 

ΔΕΚ C-533/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2009. Falco Privatstiftung και Thomas Rabitsch κατά Gisela Weller-Lindhorst. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberster Gerichtshof - Αυστρία. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 - Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας - Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχεία α΄ και β΄, δεύτερη περίπτωση - Έννοια του όρου "παροχή υπηρεσιών" - Παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΔΕΚ C-425/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2009. AEΠI Ελληνική Εταιρία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας AE κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αίτηση αναιρέσεως - Ανταγωνισμός - Απόρριψη καταγγελίας από την Επιτροπή - Σημαντικές δυσλειτουργίες στην κοινή αγορά - Έλλειψη κοινοτικού συμφέροντος. 

ΔΕΚ C-395/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2008. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2004/48/ΕΚ - Επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

ΔΕΚ C-341/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 15ης Μαΐου 2008. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Σουηδίας. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2004/48/ΕΚ - Σεβασμός των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

ΔΕΚ C-329/2007

Επιτροπή κατά Γαλλίας. Επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

ΔΕΚ C-328/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2008. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2004/48/ΕΚ - Σεβασμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

ΔΕΚ C-304/2007

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 9ης Οκτωβρίου 2008. Directmedia Publishing GmbH κατά Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof - Γερμανία. Οδηγία 96/9/ΕΚ - Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων - Δικαίωμα ειδικής φύσεως - Έννοια του όρου εξαγωγή" του περιεχομένου βάσεως δεδομένων.