Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-406/2010

«Πνευματική ιδιοκτησία – Οδηγία 91/250/ΕΟΚ – Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή – Άρθρα 1, παράγραφος 2, και 5, παράγραφος 3 – Περιεχόμενο της προστασίας – Δημιουργία άμεση ή μέσω άλλης διαδικασίας – Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατευόμενο από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας – Αναπαραγωγή των λειτουργιών από ένα δεύτερο πρόγραμμα, χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του πρώτου – Αντίστροφη μεταγλώττιση του αντικειμενικού κώδικα του πρώτου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας – Άρθρο 2, στοιχείο α΄ – Εγχειρίδιο χρήσεως προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – Αναπαραγωγή σε άλλο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή – Προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού – Προϋπόθεση – Έκφραση της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του εγχειριδίου χρήσεως». 

ΔΕΚ C-360/2010

Κοινωνία της πληροφορίας – Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας – Διαδίκτυο – Πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας – Επεξεργασία πληροφοριών αποθηκευμένων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του διαδικτύου – Θέση σε λειτουργία συστήματος φιλτραρίσματος των πληροφοριών αυτών προκειμένου να εμποδιστεί το να τεθούν στη διάθεση του κοινού ηλεκτρονικά αρχεία που προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Έλλειψη γενικής υποχρεώσεως ελέγχου των αποθηκευμένων πληροφοριών. 

ΔΕΚ C-302/2010

Infopaq International A/S κατά Danske Dagblades Forening. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Højesteret - Δανία. Δικαιώματα του δημιουργού - Κοινωνία της πληροφορίας - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 5 - Λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα - Αναπαραγωγή σύντομων αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων - Άρθρα του Τύπου - Προσωρινές και μεταβατικές αναπαραγωγές - Τεχνολογική μέθοδος συνιστάμενη στην ψηφιοποίηση άρθρων διά σαρώσεως και στη συνακόλουθη μετατροπή τους σε αρχείο κειμένου, ηλεκτρονική επεξεργασία της αναπαραγωγής και αποθήκευση μέρους της εν λόγω αναπαραγωγής - Προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής που αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τέτοιας τεχνολογικής μεθόδου - Σκοπός των εν λόγω πράξεων συνιστάμενος στη νόμιμη χρήση έργου ή προστατευομένου αντικειμένου - Ανεξάρτητη οικονομική σημασία των εν λόγω πράξεων. 

ΔΕΚ C-283/2010

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Δικαιώματα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Άρθρο 3 – Έννοια της “παρουσιάσεως έργου σε κοινό που παρίσταται στον τόπο όπου πραγματοποιείται η παρουσίαση” – Μετάδοση μουσικών έργων παρουσία κοινού, χωρίς καταβολή προς τον οργανισμό συλλογικής διαχειρίσεως των δικαιωμάτων του δημιουργού της αντιστοιχούσας στα δικαιώματα αυτά αμοιβής – Σύναψη συμβάσεων εκχωρήσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων με τους δημιουργούς των έργων – Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/29. 

ΔΕΚ C-277/2010

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Προσέγγιση των νομοθεσιών – Πνευματική ιδιοκτησία – Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα – Οδηγίες 93/83/ΕΟΚ, 2001/29/ΕΚ, 2006/115/ΕΚ και 2006/116/ΕΚ – Κατανομή των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικού έργου, κατόπιν της συνάψεως συμβάσεως, μεταξύ του σκηνοθέτη και του παραγωγού του κινηματογραφικού έργου – Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία αναγνωρίζει τα δικαιώματα αυτά, αποκλειστικώς και αυτοδικαίως, στον παραγωγό του κινηματογραφικού έργου – Δυνατότητα παρεκκλίσεως από τον κανόνα αυτό με συμφωνία μεταξύ των μερών – Παρεπόμενα δικαιώματα αμοιβής. 

ΔΕΚ C-271/2010

Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) κατά Belgische Staat. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Raad van State - Βέλγιο. Οδηγία 92/100/ΕΟΚ - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα - Δημόσιος δανεισμός - Αμοιβή των δημιουργών - Επαρκές εισόδημα.

ΔΕΚ C-228/2010

Διάταξη - 11/01/2012 - UEFA και British Sky Broadcasting. 

ΔΕΚ C-135/2010

Società Consortile Fonografici (SCF) κατά Marco Del Corso. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Corte d' appello di Torino - Ιταλία. Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας - Απευθείας εφαρμογή στην έννομη τάξη της Ένωσης της σύμβασης της Ρώμης, της συμφωνίας TRIPS και της συνθήκης WPPT - Οδηγία 92/100/ΕΚ - Άρθρο 8, παράγραφος 2 - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Έννοια της "παρουσιάσεως στο κοινό" - Παρουσίαση στο κοινό φωνογραφημάτων που μεταδίδονται μέσω του ραδιοφώνου σε οδοντιατρείο. 

ΔΕΚ C-70/2010

ΔΕΚ C-495/2009

Διάταξη - 11/01/2011 - Nokia. Υπόθεση C-495/09 (Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-446/09, C-495/09)