Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-260/1989

Αποκλειστικά ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Κανόνες ανταγωνισμού - Ελευθερία εκφράσεως. 

ΔΕΚ C-110/1988

Ανταγωνισμός - Δικαιώματα του δημιουργού - Ύψος των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως - Συμβάσεις αμοιβαίας αντιπροσωπεύσεως. 

ΔΕΚ C-395/1987

Ανταγωνισμός - Δικαιώματα του δημιουργού - Ύψος των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως - Συμβάσεις αμοιβαίας αντιπροσωπεύσεως. 

ΔΕΚ C-341/1987

Δικαιώματα του δημιουργού - Διαφορές ως προς τη διάρκεια προστασίας. 

ΔΕΚ C-158/1986

Δικαιώματα του δημιουργού - Εναντίωση στην εκμίσθωση βιντεοκασετών. 

ΔΕΚ C-402/1985

Διαχείριση δικαιωμάτων του δημιουργού - Διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες. 

ΔΕΚ C-262/1981

Δικαίωμα του δημιουργού και δικαίωμα αναμεταδόσεως: τηλεοπτική αναμετάδοση. 

ΔΕΚ C-270/1980

Ελεύθερη κυκλοφορία δίσκων φωνογράφου: δικαιώματα του δημιουργού. 

ΔΕΚ C-55/1980

Τά ἠχητικά ὑποθέματα, ἀκόμα κι ἄν ἐνσωματώνουν προστατευόμενα μουσικά έργα, εἶναι προϊόντα στά όποια έχει ἐφαρμογή τό καθεστώς τῆς ἐλεύθερης κυκλοφορίας τῶν ἐμπορευμάτων πού προβλέπεται ἀπό τη συνθήκη ΕΟΚ. 

ΔΕΚ C-62/1979