Δ.Ε.Ε.

ΔΕΚ C-170/2012

Pinckney. Προσβολή των περιουσιακών δικαιωμάτων δημιουργού λόγω αναρτήσεως στο διαδίκτυο περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή προτάσεως για την πώληση ενσώματου μέσου αποθηκεύσεως στο οποίο έχει αναπαραχθεί το περιεχόμενο αυτό – Περιεχόμενο με αποδέκτη το κοινό.

ΔΕΚ C-521/2011

Amazon.com International Sales κ.λπ. Ερμηνεία των άρθρων 2 και 5 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ – Δικαίωμα αναπαραγωγής – Ερμηνεία του όρου «δίκαιη αποζημίωση» κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 

ΔΕΚ C-283/2011

Οδηγία 2010/13/ΕΕ – Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – Άρθρο 15, παράγραφος 6 – Κύρος – Γεγονότα μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό αποτελούντα το αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος τηλεοπτικής μεταδόσεως – Δικαίωμα προσβάσεως των τηλεοπτικών οργανισμών στα γεγονότα αυτά για τη μετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας – Περιορισμός της τυχόν αποζημιώσεως του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος στα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την παροχή της προσβάσεως αυτής – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρα 16 και 17 – Αναλογικότητα. 

ΔΕΚ C-173/2011

Football Dataco Ltd και λοιποί κατά Sportradar GmbH et Sportradar AG. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Ηνωμένο Βασίλειο. Οδηγία 96/9/ΕΚ - Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων - Άρθρο 7 - Ειδικής φύσεως δικαίωμα - Βάση δεδομένων σχετικών με τις τρέχουσες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις - Έννοια της "επαναχρησιμοποιήσεως" - Προσδιορισμός του τόπου όπου λαμβάνει χώρα η επαναχρησιμοποίηση. 

ΔΕΚ C-138/2011

Compass-Datenbank GmbH κατά Republik Österreich. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Oberster Gerichtshof - Αυστρία. Ανταγωνισμός - Άρθρο 102 ΣΛΕΕ - Έννοια του όρου "επιχείρηση" - Δεδομένα του εμπορικού μητρώου εταιριών αποθηκευμένα σε βάση δεδομένων - Δραστηριότητα της συλλογής των ως άνω δεδομένων και της παροχής πρόσβασης σε αυτά έναντι αμοιβής - Ζήτημα αν ασκεί επιρροή η άρνηση των δημόσιων αρχών να επιτρέψουν την περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεδομένων - Προβλεπόμενο από το άρθρο 7 της οδηγίας 96/9/ΕΚ δικαίωμα "ειδικής φύσεως". 

ΔΕΚ C-103/2011

Αίτηση αναιρέσεως – Δημόσιες συμβάσεις της Ένωσης – Πρόσκληση προς υποβολή προσφορών σχετικά με τη συντήρηση και τη βελτίωση από γλωσσικής πλευράς λογισμικού – Λογισμικό αυτόματης μεταφράσεως της Επιτροπής – Γνωστοποίηση του πρωτογενούς κώδικα σε τρίτους χωρίς την άδεια του δημιουργού – Προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού – Μη επιτρεπόμενη αποκάλυψη τεχνογνωσίας σε τρίτους – Εξωσυμβατική ευθύνη – Συμβατική ευθύνη – Αρμοδιότητες του δικαστή της Ένωσης – Φύση της διαφοράς – ΄Ελλειψη νομιμότητας – Κατάφωρη παράβαση – Πραγματική και βέβαιη ζημία – Αιτιώδης συνάφεια – Διάρρηξη της αιτιώδους συνάφειας – Κατ’ αποκοπήν εκτίμηση του ύψους της ζημίας. 

ΔΕΚ C-5/2011

Ποινική δίκη κατά Titus Alexander Jochen Donner. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof - Γερμανία. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία - Πώληση αντιγράφων έργων σε κράτος μέλος στο οποίο το δικαίωμα του δημιουργού επί των έργων αυτών δεν προστατεύεται - Μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο η προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού τιμωρείται από την ποινική νομοθεσία - Ποινική διαδικασία κατά του μεταφορέα για συνέργεια στην παράνομη διανομή έργου προστατευόμενου κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

ΔΕΚ C-604/2010

Οδηγία 96/9/ΕΚ – Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων – Δικαίωμα του δημιουργού – Προγράμματα συναντήσεων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. 

ΔΕΚ C-510/2010

DR και TV2 Danmark A/S κατά NCB - Nordisk Copyright Bureau. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Østre Landsret - Δανία. Προσέγγιση των νομοθεσιών - Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄ - Δικαίωμα παρουσίασης έργων στο κοινό - Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής - Εφήμερες εγγραφές έργων που πραγματοποιούνται δι’ ιδίων μέσων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για τις δικές τους εκπομπές - Εγγραφή που πραγματοποιείται με μέσα τρίτου προσώπου - Υποχρέωση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού να άρει όλα τα επιζήμια αποτελέσματα των πράξεων και παραλείψεων που τελεί τρίτο πρόσωπο. 

ΔΕΚ C-461/2010

Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα - Επεξεργασία δεδομένων μέσω Διαδικτύου - Προσβολή αποκλειστικού δικαιώματος - Ακουστικά βιβλία των οποίων η πρόσβαση κατέστη δυνατή από διακομιστή FTP μέσω Διαδικτύου με διεύθυνση ΙΡ χορηγηθείσα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου - Διαταγή προς τον φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να κοινοποιήσει το όνομα και τη διεύθυνση του χρήστη της διευθύνσεως IP.