Ο ΟΠΙ συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική Ιδιοκτησία), η οποία συνήλθε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική Ιδιοκτησία), η οποία συνήλθε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Ο ΟΠΙ συμμετείχε στο σεμινάριο για τις προοπτικές των δικαιωμάτων των ερμηνευτών εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("Performers' rights in Europe: New perspectives?") της Ένωσης των οργανισμών των ευρωπαίων ερμηνευτών-εκτελεστών, AEPO ARTIS - Association of European Performers' Organizations.

Ο OΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στις εργασίες της 15ης Συνόδου της Διαρκούς Επιτροπής για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα Συγγενικά Δικαιώματα (Standing Committee for Copyright and Related rights) στο πλαίσιο του WIPO. Θέμα συζήτησης ήταν η πρόταση Νέας Συνθήκης για τους Ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2001/29 στο πλαίσιο της Επιτροπής της ΕΕ. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την εύλογη αμοιβή.

Ο OΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στις εργασίες της τρίτης σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επιβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας (Advisory Committee on Enforcement-ΑCE), που έχει συσταθεί από τη WIPO.

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνάντηση στις Βρυξέλλες σχετικά την πορεία της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο ΟΠΙ συμμετείχε στο Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο έλαβε χώρα στη Βιέννη/Αυστρία και το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Αυστριακή Προεδρία και την Ε.Ε. με θέμα "Περιεχόμενο και Ανταγωνιστικότητα - για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών δημιουργικών βιομηχανιών υπό το φως της Στρατηγικής i2010".

Ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (Πνευματική Ιδιοκτησία), στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις της Νέας Συνθήκης για τους Ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, που πραγματοποιείται στη WIPO από τη Διαρκή Επιτροπή για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα.