26.07.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση (αρ. 3897, ΦΕΚ Β’ 3194/20.07.2021) με θέμα «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 “Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού”». .

Με το παρόν θεσπίζεται ρητά η διαδικασία της κοινοποίησης των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ των αιτήσεων της παραγράφου 10Α του άρθρου 66Ε ν.2121/1993 και καθορίζεται το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης, το οποίο ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα τομέα (domain name) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip address) ή ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL). Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs), το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέα ή ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (live- streaming), το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από πενήντα (50) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων.

Για να δείτε την απόφαση επιλέξτε εδώ.