15.06.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση (Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 233136/24.05.2021) με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790 στην Ελληνική Νομοθεσία».

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την Απόφαση.