12.05.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Υπουργική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 05.05.2021/198602) με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790».

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την Απόφαση.