03.04.2020

Με τον ν. 4672/2020 (ΦΕΚ Α’ 48/04.03.2020) ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 , σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Με τον νόμο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 28Α του ν. 2121/1993 με τίτλο πλέον «Επιτρεπόμενες χρήσεις προς όφελος εντυποαναπήρων και ατόμων με άλλες αναπηρίες», ενώ τροποποιεί και κάποιες άλλες σχετικές διατάξεις στον ν. 2121/1993.