04.06.2019

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διευκρινίζονται τα παρακάτω.

  1. Ουδεμία επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ οδηγήθηκε σε παραίτηση λόγω «πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων της». Για τη μοναδική παραιτηθείσα επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ, όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο του ΟΠΙ υφίσταται η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΠΙ 33318/2018 επιστολή - παραίτησής της, και δεν προκύπτει να έχει υπάρξει ουδεμία μομφή εις βάρος της από Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΙ, κατά τα 13 έτη υπηρεσίας της, δηλαδή από το 2005 έως το 2018.
  2. Για τη θέση Διευθυντή/τριας του ΟΠΙ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΣΕΠ) 1/15.1.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός ότι το ΠΔ 311/1994 όπως ισχύει, που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του ΟΠΙ δεν προβλέπει αντίστοιχη διαδικασία. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συστήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους α) Διονυσία Καλλινίκου, ομότιμη καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, β) Σύλβια Σταυρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ, και γ) Αλέξανδρο Κολιοθωμά, L.L.M., δικηγόρο, μέλος του ΔΣΑ.
    Οι φάκελοι όλων των υποψηφίων, μαζί με τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής, με πλήρη και ειδική αιτιολόγηση βάσει των επιστημονικών προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας και της συνέντευξης εκάστου υποψηφίου, υποβλήθηκαν στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να προβεί στην τελική επιλογή και τον διορισμό του/της Διευθυντή/-ριας.
  3. Όλες οι συμβάσεις της ΕΥΕΔ έχουν συναφθεί στα πλαίσια των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και δεν έχει αμφισβητηθεί η νομιμότητά τους.
  4. Η διαλεύκανση του σκανδάλου της ΑΕΠΙ αποτελεί πρωτοβουλία και επιτυχία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το έτος 2015, που έδωσε τις εντολές προς τον ΟΠΙ, παρείχε τη σχετική χρηματοδότηση για την διεξαγωγή των ελέγχων, καθώς επίσης και προέβλεψε νομοθετικά τον ορισμό Επιτρόπου. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΙ τον Μάιο του 2018 με απόφασή του εισηγήθηκε προς το ΥΠΠΟΑ την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΠΙ

Γιάννης Αντωνιάδης