11.01.2016

Ο ΟΠΙ προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάπτυξη υπηρεσίας χρονοσήμανσης και υποστήριξής της τουλάχιστον για δύο έτη. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι τριάντα χιλιάδες (30.000€) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25.01.2016 και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΠΙ ως Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Μετσόβου 5, 2ος όροφος. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και περίληψή της στο πρόγραμμα “Διαύγεια”. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη και τα ακόλουθα παραρτήματά της