22.10.2014

Το Παρατηρητήριο της ΕΕ ανακοίνωσε ότι η βάση δεδομένων για τα ορφανά έργα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Για να δείτε τη βάση δεδομένων επιλέξτε εδώ.

Η βάση δεδομένων ορφανών έργων παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε πληροφορίες σχετικά με τα ορφανά έργα που περιλαμβάνονται σε συλλογές δημόσιων βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μουσείων, καθώς και σε αρχεία, σε κινηματογραφικά ιδρύματα ή σε ιδρύματα μουσικών έργων καθώς και σε ραδιοτηλεοπτικούς δημόσιους οργανισμούς των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα ορφανά έργα, καταγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3(6) της οδηγίας 2012/28 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων.