10.05.2024

Δείτε παρακάτω το φυλλάδιο για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών αναφορικά με διαφορές σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατανόηση των βασικών εννοιών επίλυσης διαφορών, τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης, τα τυπικά στάδια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, γλωσσάριο και άλλες σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες.

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) για διαφορές σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Διαμεσολάβηση εστιάζοντας στα θέματα που έχουν σημασία για την επιχείρησή σας