10.05.2024

Στις 30/04/2024 δημοσιεύθηκε απόφαση του ΔΕΕ με την οποία αποφάνθηκε, ότι μια εθνική δημόσια αρχή αρμόδια για την καταπολέμηση των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας οι οποίες διαπράττονται μέσω διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία ταυτοποίησης από διεύθυνση IP.

Το ΔΕΕ διευκρίνισε τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διατήρησης των εν λόγω στοιχείων και σχετικά με την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου κρίνει ότι η γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση διευθύνσεων IP δεν συνιστά κατ’ ανάγκην σοβαρή επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η διατήρηση αυτή επιτρέπεται όταν η εθνική ρύθμιση επιβάλλει όρους διατήρησης που διασφαλίζουν πραγματικά τον στεγανό διαχωρισμό των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, αποκλείουν τη δυνατότητα συναγωγής ακριβών συμπερασμάτων σχετικά με την ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.