13.11.2023

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 09/11/2023 απόφαση για την υπόθεση C-376/22 αναφορικά με την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να θέτει σε πάροχο πλατφόρμας επικοινωνίας εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ γενικές και αφηρημένες υποχρεώσεις.

Μια τέτοια εθνική προσέγγιση είναι αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μέσω της αρχής του ελέγχου στο κράτος μέλος προέλευσης της σχετικής υπηρεσίας.

Για το δελτίο τύπου δείτε εδώ.

Για την απόφαση δείτε εδώ.