05.10.2023
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-470/21. Η διατήρηση δεδομένων ταυτότητας που έχουν συσχετισθεί με τη χρησιμοποιηθείσα διεύθυνση IP και η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα θα πρέπει να επιτρέπονται όταν τα δεδομένα αυτά συνιστούν το μόνο μέσο έρευνας που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση των δραστών αδικημάτων τα οποία τελούνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο.

  • Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέα μελέτη για τη διαδικτυακή πειρατεία “Online Copyright Infringement in the EU, Films, Music, Publications, Software and TV, 2017 - 2022”.

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.