02.08.2023

Σε συνέχεια της έκδοσης της σύστασης σχετικά με την πειρατεία αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν βασικούς δείκτες επιδόσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεών της.

Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων καλύπτουν τον όγκο της μη εξουσιοδοτημένης αναμετάδοσης αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων στα κράτη μέλη, την άμεση διεκπεραίωση των ανακοινώσεων σχετικά με τις εν λόγω εκδηλώσεις, τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών παραγόντων της αγοράς, τη χρήση δυναμικών αγωγών παραλείψεως, καθώς και τη διαθεσιμότητα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόμιμη προσφορά.

Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων καθορίστηκαν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που φιλοξενείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητήθηκε η γνώμη των κατόχων δικαιωμάτων, των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και των δημόσιων αρχών κατά την κατάρτιση των βασικών δεικτών επιδόσεων. Ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσω τριών διαδικτυακών εργαστηρίων εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκαν τον Ιούνιο του 2023 από το Παρατηρητήριο του EUIPO.

Για περισσότερα δείτε εδώ.