02.03.2023

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα αποφάσισε  ότι η κήρυξη της ΑΕΠΙ σε πτώχευση δεν αποκλείει αφ’ εαυτής τη δυνατότητα της ΕΑ να επιβάλει, μετά την κήρυξη της πτώχευσης και κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού οι οποίες ανάγονται, όπως εν προκειμένω, σε περίοδο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε και στην οποία ανατρέχουν τα πραγματικά περιστατικά που τις θεμελιώνουν. Εντούτοις, ενόψει του σταδίου στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος η πτωχευτική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ήταν αδύνατη η είσπραξη οποιουδήποτε προστίμου τυχόν ήθελε επιβληθεί στην ΑΕΠΙ δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 703/1977.

Επιπλέον, η νεότερη διάταξη του άρθρου 25 Β παρ. 1  του Ν. 3959/2011, η οποία τυγχάνει εφαρμοστέα εν προκειμένω ως ευνοϊκότερη της προϊσχύουσας διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 703/1977, λαμβάνει υπόψη για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσοστού προστίμου το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση. Δεδομένου ότι η ΑΕΠΙ κηρύχθηκε σε πτώχευση στις 18/06/2019, ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών της κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση είναι μηδενικός. Επομένως, το επιβλητέο πρόστιμο στην ΑΕΠΙ είναι μηδενικό.

Τέλος, η επιβολή από την ΕΑ οποιουδήποτε από τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 περιπτ. α΄ έως δ΄ κρίνεται εν προκειμένω ως αλυσιτελής.

Η απόφαση και η περίληψή της είναι διαθέσιμες εδώ.