Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΘεσ 4197/1988

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ηθοποιός. Καταγγελία πρίν από τη λήξη της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου. Άκυρη η καταγγελία αν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αντισυμβαλλόμενο. Δεν απαιτείται τήρηση προθεσμίας. Πραγματικά περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο. Ο ηθοποιός διατηρεί μια ελευθερία στή σύλληψη και ερμηνεία του ρόλου. Οταν όμως επιχειρεί να επιβάλει την αποψή του αλλοιώνοντας τη σύλληψη του σκηνοθέτη, συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης (ΕΕΡΓΔ 1988, σελ. 928). 

ΜΠρΘεσ 1332/1988

Πολιτική δικονομία-ειδική διαδικασία. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-έννοια. Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών-έννοια. Σύμβαση μισθώσεως έργου-έννοια. Διάκριση μεταξύ των παραπάνων συμβάσεων. Χαρακτηρισμός συμβάσεως μετά από έρευνα των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας λαμβάνοντας υπόψιν της αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οταν δεν υφίσταται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ούτε η ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (ΕΕΡΓΔ 1989, σελ. 167). 

ΜΠρΑθ 1293/1987

Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαίωμα της προσωπικότητας. Το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού είναι απεριόριστο, απόλυτο και αμεταβίβαστο. Περιεχόμενο του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού. Αντικείμενο της μεταβίβασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, κατ` άρθρο 59 ΑΚ, σε περίπτωση παράνομης προσβολής του δικαιώματος του πνευματικού δημιουργού, χωρίς ν` απαιτείται πταίσμα, όπως στην περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Σημείωση Διονυσίας Καλλινίκου, Λέκτορος Παν/μίου Αθηνών (ΕΕμπΔ 1988 σελ. 143, ΝοΒ 1987 σελ. 423). 

ΜΠρΑθ 19704/1986

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Επωνυμία - Προσβολή - Η χρησιμοποίηση της ίδιας λέξης ως διακριτικού τίτλου, που άλλος χρησιμοποιεί στην επωνυμία του, ιδίως όταν πρόκειται για παρεμφερείς επιχειρήσεις, απαγορεύεται γιατί επέρχεται σύγχυση στις συναλλαγές (www.dsanet.gr). 

ΜΠρΑθ 5538/1986

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικό γνώρισμα. Δικαίωμα προτεραιότητας στη χρήση. Κυκλοφορία βιβλίου με απομίμηση παλαιότερου τίτλου. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτημα για προσωρινή άρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον. Παραδεκτό αίτησης (Αρμ. 1988, σελ. 448). 

ΜΠρΑθ 7448/1985

Πνευματική ιδιοκτησία.Αποτελεί πνευματική εργασία προστατευόμενη ως πνευματικό δημιούργημα,η συνέντευξη που κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιέχει πρωτότυπα σχόλια και αναλύσεις (ΕΕμπΔ 1985, σελ. 361).

ΜΠρΑθ 9817/1977

Πνευματική ιδιοκτησία.Συμβολή στην καλαίσθητη τοποθέτηση κειμένου και εικόνων πνευματικού έργου και στην καλλιτεχνική επεξεργασία των εξωφύλλων και της ταπετσαρίας αυτού υπό την παρακολούθηση και έγκριση του εκδότη.Η ως άνω συμβολή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας (ΕΕμπΔ 1977, σελ. 657).