Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΘεσ 6345/1995

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας υπό το καθεστώς του ν. 2121/1993. Κατάρτιση συμβάσεων εκμετάλλευσης του πνευματικού έργου, όπως οι μουσικές συνθέσεις. Ο δημιουργός μπορεί να αναθέτει σε τρίτο, τον αντισυμβαλλόμενο, το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα. Οι συμβάσεις μπορεί να είναι αποκλειστικής εκμετάλλευσης, οπότε απαιτείται να καταρτίζονται εγγράφως, άλλως είναι άκυρες. Παραγωγοί υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας. Δικαιώματα αυτών. Συντηρητική κατάσχεση των κατεχομένων αντικειμένων ως ασφαλιστικό μέτρο ή αναλυτική απογραφή αυτών. Μέσα προστασίας του δημιουργού ή του δικαιούχου του συγγενικού δικαιώματος. Περιστατικά (Αρμ. 1995, σελ. 1177). 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 19006/1994

Πνευματική ιδιοκτησία. Εκδοση βιβλίου. Συνδικαιούχοι του σχετικού δικαιώματος είναι ο συγγραφέας ο εικονογράφος και ο εκδότης αυτού. Εκδοση βιβλίου από τον ΟΕΔΒ και πνευματικά δικαιώματα των συνδικαιούχων. Προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τρίτο, ο οποίος εξέδωσε και διέθετε στην αγορά πανομοιότυπα αντίγραφα του βιβλίου που είχε εκδόσει ο ΟΕΔΒ (ΕΕμπΔ 1996, σελ. 184, παρατ. Νικολακόπουλου). 

ΜΠρΑθ 15202/1994

Πνευματική ιδιοκτησία. Προσωρινή προστασία φωνογραφικού ρεπερτορίου με την έκδοση προσωρινής διαταγής πριν τη δικάσιμο των ασφαλιστικών μέτρων. Αίτηση για ανάκληση της προσωρινής διαταγής. Πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφημάτων. Κρίση ότι η λήξη της δεν θίγει τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Διατήρηση της ισχύος της προσωρινής διαταγής (ΕλΔ 1995, σελ. 447). 

ΜΠρΑθ 1692/1994

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράθεση ολόκληρου κειμένου ξένου έργου χωρίς την άδεια του συγγραφέα ή εκδοχέα των δικαιωμάτων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Πιθανολόγηση επείγουσας περιπτώσεως προς προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (ΝοΒ 1994, σελ. 1030). 

ΜΠρΑΘ 880/1994

Πνευματική ιδιοκτησία -. Η αντιγραφή ιδεών και του περιεχομένου βιβλίου συνιστά προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι προσβολή από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Οι αξιώσεις αποζημίωσης δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και όχι κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (ν. 2145/1993) (www.dsanet.gr). 

ΜΠρΑθ 829/1994

Πνευματική ιδιοκτησία φωτογράφου επί φωτογραφίας. Δικαιώματα εικονιζομένου. Προσβολή προσωπικότητας με τη χωρίς τη συναίνεση του προσώπου λήψη φωτογραφίας. Περιστατικά από τα οποία προκύπτει η συναίνεση του προσώπου. Φωτογράφηση δημοσίων προσώπων στα πλαίσια της ανάγκης πληροφορήσεως του κοινού. Φωτογράφηση ποδοσφαιριστών και παραχώρηση των δικαιωμάτων τους στο σωματείο τους. Κυκλοφορία λευκώματος με τις φωτογραφίες τους χωρίς τη συναίνεση του σωματείου. Αμφισβήτηση ως προς το δικαιούχο του σχετικού δικαιώματος. Περιστατικά. Παράβαση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων. Για τη διάγνωση αυτής δεν ακολουθείται η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αλλά η εργατική. Προσωρινό δεδικασμένο από απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Εκταση δεδικασμένου. Δεν αποκλείει την υποβολή νέας αίτησης με βάση νέα στοιχεία που θεμελιώνουν τον κίνδυνο και το επείγον της ρυθμίσεως της έριδας. (ΕλΔ 1995, σελ. 441). 

ΜΠρΑθ 6550/1993

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία. Συγγραφή βιβλίου με αναφορά αποσπασμάτων από δημοσιευμένο έργο χωρίς την έγκριση του δημιουργού του. Πότε είναι επιτρεπτή. Εργο με μορφή Commentar. Απαγορεύεται ν` αποτελείται το έργο αποκλειστικά από ξένα αποσπάσματα στοιχειολογημένα. Είναι δυνατή η αναφορά γνώμης άλλου συγγραφέα και η παραπομπή στο συγγραφέα του. Περιστατικά (Αρμ. 1993 σελ. 824). 

ΜΠρΘεσ 12162/1993

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιγραφή ολόκληρων αποσπασμάτων από βιβλίο σε περιοδικό, χωρίς σχετική άδεια του συγγραφέα. Ασφαλιστικά μέτρα. Η λήψη τους, δεν θίγει την διάταξη που απαγορεύει την ικανοποίηση του δικαιώματος. `Αγνοια του ερασιτέχνη αρθρογράφου των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ανακοίνωση σε μεταγενέστερο τεύχος του περιοδικού περί της προελεύσεως των αποσπασμάτων. Με την ανακοίνωση αποκαθίσταται η προσβολή και η αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθίσταται αβάσιμη (Αρμ 1994 σελ. 182, ΕΕμπΔ 1994 σελ. 487).  

ΜΠρΘεσ 380/1993

Πνευματική ιδιοκτησία. Η απόκτηση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκησίας είναι άτυπη. Κινηματογραφικά έργα. Δικαιώματα του παραγωγού του έργου. Αναπαραγωγή του έργου. Σχετική άδεια του δημιουργού. Ραδιοφωνική ή Τηλεοπτική μετάδοση του έργου. Συναίνεση του δημιουργού, Αναμετάδωση του έργου. Μετάδοση του έργου από σταθμό ο οποίος δεν έχει λάβει την άδεια του δημιουργού. Δικαίωμα του δημιουργού να αξιώσει αποζημίωση του κ` παράλειψη προσβολής του δικαιώματος του με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης (ΕΕμπΔ 1993 σελ. 314). 

ΜΠρΑθ 8011/1992

Αθέμιτος ανταγωνισμός. Συμφωνία μεταξύ συγγραφέα βιβλίου και εκδότη με αντικείμενο την έκδοση από τον πρώτο του βιβλίου του δεύτερου μετά από φωτογραφική αντιγραφή του. Αίτηση του πρώτου εκδότη του βιβλίου κατά των άνω για απαγόρευση κυκλοφορίας του νέου βιβλίου. Η αθέμιτη πράξη πρέπει να τελείται σε εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές και όχι κατά την ενάσκηση ελευθερίου επαγγέλματος όπως του συγγραφέα. Κρίση ότι οι καθ`ων η αίτηση είχαν δικαίωμα φωτογραφικής αντιγραφής του βιβλίου (ΕΕμπΔ 1992, σελ. 670).