Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 25686/1995

Σύμβαση εκμετάλλευσης βιβλίου, αορίστου χρόνου, συναφθείσα πριν από το Ν 2121/1993. Η μη υπογραφή των αντιτύπων του βιβλίου από τον συγγραφέα δεν επιδρά επί του κύρους της σύμβασης. Έγκυρη η άτυπη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Αναδρομικότητα του Ν 2121/1993. Περιστατικά υπό τα οποία η καταγγελία της σύμβασης από τον συγγραφέα είναι καταχρηστική. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1996, σελ. 490). 

ΜΠρΑθ 23411/1995

Μίσθωση εργασίας. Μουσικοί σε κέντρα διασκεδάσεως. Ενσταση ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας μουσικών επειδή δεν είχαν εφοδιαστεί ούτοι με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Μη νόμιμος ο ισχυρισμός γιατί αναφορικά με τους τρίτους, τους συνδεομένους με την λειτουργία των κέντρων, όπως οι εργαζόμενοι στα άνω κέντρα το άρθρο 4 παρ. 1 του πδ 180/1979 που προβλέπει την σχετική άδεια, βρίσκεται έξω από τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (ΕΕΡΓΔ 1996, σελ. 554). 

ΜΠρΑθ 14796/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και το προστατευτικό υλικό σχεδιασμού αυτών, θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν ο δημιουργός εργάζεται για λογαριασμό άλλου (εργοδότη), τότε η προστασία μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο πρόσωπο του τελευταίου (ΕλΔ 1998, σελ. 220). 

ΜΠρΑθ 14106/1995

Νόμος 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα: άρθρο 2 παρ. 2 - Νομική προστασία των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Προϋπόθεση προστασίας των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ως αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η συνδρομή του στοιχείου της πρωτοτυπίας κατά την επιλογή ή τη διευθέτηση του περιεχομένου τους. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1995, σελ. 963). 

ΜΠρΑθ 8753/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγραφή βιβλίου και χρήση σύντομων αποσπασμάτων τεχνικών κειμένων χωρία καμμία λεκτική απόκλιση. Κυκλοφορία του βιβλίου με τον ίδιο τίτλο με το βιβλίο από το οποίο ελήφθησαν τα αποσπάσματα. Κρίση ότι δεν υπάρχει προσβολή του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΕΕμπΔ 1995, σελ. 709, παρατ. Σαουνάτσου). 

ΜΠρΑθ 4771/1995

Δικονομία πολιτική. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Λόγοι ανακοπής. Δεν είναι παραδεκτοί ως λόγοι ανακοπής οι αναφερόμενοι στο κύρος της διαταγής πληρωμής. Δυνατόν όμως να προταθούν ως λόγοι ανακλήσεως της προσωρινής διαταγής. Απογραφή μέσεων τελέσεως προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας κατόπιν προσωρινής διαταγής. Εφαρμοστέες οι διατάξεις που ρυθμίζουν την απογραφή κατά την εκουσία δικαιοδοσία. Μη νόμιμη η διενέργεια της άνω απογραφής από συμβολαιογράφο, αλλά από δικαστικό επιμελητή. Περιπτωσιολογία ακυρότητας της εκθέσεως απογραφής. Ελλείψεις αυτής που δεν επιφέρουν δικονομική βλάβη στον καθού (Δίκη 1997, σελ. 178). 

ΜΠρΑθ 4087/1995

Πολιτική δικονομία. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέσων, από όποιον έχει έννομο συμφέρον και εφόσον δεν έλαβε μέρος ή δεν κλήθηκε κατά τη συζήτηση της αίτησης. Πνευματική ιδιοκτησία. Εννοια πνευματικού δημιουργήματος. Εννοια "πρωτοτυπίας". Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί εκτός από την απομίμηση ή εκμετάλλευση ξένου έργου, και η αλλαγή μερικών από τα στοιχεία του έργου αυτού (ΕλΔ 1998, σελ. 221). 

ΜΠρΑθ 2439/1995

Νόμος 2121/ 1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα: άρθρα 20 παρ. 1, 21 και 42 παρ. 1. Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. (ΔiΜΕΕ 3/2006 – Έτος 3ο, σελ. 502). 

ΜΠρΑθ 717/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία συγγενικών δικαιώματων. Παραγωγοί υλικών φορέων ήχου. Πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις. Αντιγραφή ηχογραφημένων τραγουδιών διαφόρων χρονικών περιόδων. Προστασία της δικαιούχου φωνογραφικής εταιρίας μόνο ως προς το μεταπολεμικό φωνογραφικό ρεπερτόριο, δεδομένου ότι για το προπολεμικό έχει παρέλθει ο χρόνος προστασίας (ΕλΔ 1995, σελ. 448). 

ΜΠΡΑθ 66/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Σύμβαση εκμεταλλεύσεως πνευματικού έργου. Μεταγενέστερη σύμβαση υποεκμετάλλευσης του έργου και πιστή αντιγραφή αυτού. Επιτρεπτή η χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή αναπαραγωγή άρθρων δημοσιευθέντων σε εφημερίδες ή περιοδικά ή σύντομων αποσπασμάτων έργου εφόσον τούτο δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Προστασία έργου μεταφραστή. Απόρριψη της αιτήσεως ανακλήσεως ασφαλιστικών μέτρων που είχε διατάξει την απόσυρση βιβλίου από την κυκλοφορία επειδή αντέγραφε χωρίς προηγούμενη άδεια μεγάλα αποσπάσματα έργου (ΝοΒ 1996, σελ. 232).