Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 3455/1997

... η εξωτερική εμφάνιση, η μορφή και η ονομασία του βασικού ήρωα, ο τίτλος της σειράς, η ονομασία και η μορφή των λοιπών ηρώων, με την ευρύτατη και πολυετή κυκλοφορία τους από τη χρονολογία της πρώτης δημιουργίας τους μέχρι και σήμερα συνεχώς και με την ποικιλότροπη διαφήμισή τους έχουν καταστεί και ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα, το οποίο προσδιορίζει την προέλευση όλων των αντικει;μένων που φέρουν τη μορφή και την ονομασία των ηρώων αυτών και της σειράς, από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των αιτουσών. Με την κυκλοφορία συνεπώς των προϊόντων αυτών από την καθής προκαλείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και προσβάλλονται τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα των αιτουσών (ΕΕμπΔ 1999, σελ. 597). 

ΜΠρΑθ 2519/1997

Η επίδικη βαλίτσα μαζί με τη σχάρα της, εμφανίζει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρωτοτυπία γιατί έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, ίδια ατομικότητα, διασχηματισμό και νέα δική της μορφή (ως προς το σχήμα, το σχέδιο, την εμφάνιση των χαρακτηριστικών και τις ιδιορρυθμίες των οπών, αυλακώσεων κλειδαριάς κ.λπ.), ήτοι ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα που την ξεχωρίζουν από τα άλλα, μέχρι του επίδικου χρονικού διαστήματος, γνωστά αντικείμενα του ίδιου σκοπού και τα οποία χαρακτηρίζουν ένα πνευματικό δημιούργημα κατά τις απαιτήσεις του νόμου (ΕλΔ 1999, σελ. 453, παρατ. Μ. Μαρίνου). 

ΜΠρΑθ 2064/1997

Ευρεσιτεχνία. Μπλοκ που χρησιμοποιούνται από τους παίκτες παιγνιοχάρτων. Κρίση ότι τα δύο προϊόντα είναι διάφορα. Δεν συντρέχει περίπτωση προστασίας κατά τις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Κρίση ότι το προϊόν των αιτούντων δεν εμφανίζει "δημιουργικό ύψος", ώστε να συντρέχει προσβολή προσωπικότητας (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΑθ 1322/1997

Οι εναγόμενοι προέβησαν σε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας σε βάρος των εκδόσεων, καθώς η άδεια που τους είχε γραπτώς χορηγηθεί καταλάμβανε τη χρήση μεμονωμένων χωρίων του βιβλίου και για μία μόνο χρήση και όχι για την ολοσχερή αντιγραφή και τη διαρκή εκμετάλλευση αυτού. Η προώθηση του προϊόντος αυτής της αντιγραφής ως εγκεκριμένου πανεπιστημιακού εγχειριδίου δεν εμπίπτει στη νόμιμη και επιτρεπτή παράθεση αποσπασμάτων («ερανισμάτων» κατά το προηγούμενο δίκαιο) κατά τα άρθρα 19 και 21 του ν 2121/93, καθόσον πρόκειται για αυτούσια αντιγραφή και όχι για λελογισμένη και δικαιολογημένη χρήση, ούτε συνάδει στα χρηστά ήθη, αφού έγινε με προφανή σκοπό αναπαραγωγής για τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους σε βάρος της ενάγουσας εκδοτικής εταιρίας με τη διάθεση στο κοινό μέσω βιβλιοπωλείων και απευθείας στο Πανεπιστήμιο (ΝοΒ 2000, σελ. 285). 

ΜΠρΑθ 1154/1997

Πνευματική ιδιοκτησία. (Περιοδικό με σκίτσα). Προστασία των σκίτσων και του ονόματος του ήρωα. Εμπορική εκμετάλλευση του έργου. Αθέμιτος ανταγωνισμός (ΕΕμπΔ 2/1997, σελ. 352, παρατ. Α. Ψάρρα). 

ΜΠρΘεσ 9339/1997

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Σήμα. Προστατεύεται το διακριτικό γνώρισμα εντύπου, όπως είναι ο τίτλος εφημερίδας. Οι διατάξεις αυτές ενεργοποιούνται σε περίπτωση κινδύνου συγχύσεως, ο οποίος συντρέχει και όταν υπάρχει δημόσια εξαγγελία περί εκδόσεως εντύπου με συγκεκριμένο τίτλο μέσα σε εύλογο χρόνο. Η προστασία αυτή είναι ανεξάρτητη από την προστασία του τίτλου ως σήματος. Αίτημα για τη δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί. Χρήση του τίτλου "Μακεδονία" ως τίτλου εφημερίδας. Περιστατικά. Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Αρμ. 1997, σελ. 1469). 

ΜΠρΗρ 553/1997

Το γεγονός ότι στο διαφημιστικό και συνοδευτικό υλικό του ηλεκτρονικού προγράμματος μηχανογράφησης ΟΤΑ, που ανέπτυξε ο εναγόμενος - αντενάγων στα πλαίσια της εργασίας του στην ενάγουσα, που αποτελείται από φυλλάδιο, το οποίο δίπλα στην ένδειξη (copyright) - που σημαίνει τον πνευματικό δημιουργό του έργου - αναφέρεται το όνομα του εναγομένου - αντενάγοντα, δεν υποδηλώνει άνευ ετέρου ότι αυτός είναι και ο δημιουργός του έργου, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συνεργάστηκαν πολλοί για τη σύλληψη και δημιουργία του, απορριπτομένου του τεκμηρίου του άρθρου 10 παρ. 2 ν 2121/93, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε τα φυσικά πρόσωπα που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του μεταβίβασαν τα δικαιώματά τους στην ανώνυμη εταιρία - εργοδότριά τους (ΕΕμπΔ 2000, σελ. 805 - παρατ. Μ. Μαρίνου). 

ΜΠρΑμφ 37/1997

Πνευματική ιδιοκτησία. Οργανισμοί Συλλογικής Προστασίας και Διαχείρισης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Δικαίωμα αυτών να αρνηθούν την χορήγηση αδείας δημοσίας εκτελέσεως ενός πνευματικού έργου σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση να καταβληθούν τα αναλογούντα πνευματικά δικαιώματα από τον χρήστη (ΑρχΝ 1997 σελ. 517). 

ΜΠρΑθ 30766/1996

Ενσωμάτωση ρυθμών σε μουσική κάρτα πωλούμενη ως "αυτόματα συνοδευτικά στυλ αρμονίων". Οι ρυθμοί αποτελούν ταυτόχρονα μουσικό έργο εφαρμοσμένων τεχνών και πρόγραμμα Η/Υ, που αποτελεί πρωτογενή πνευματική ιδιοκτησία του μουσικού-προγραμματιστή σύμφωνα με το Ν 2121/1993. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1997, σελ. 94). 

ΜΠρΑθ 23218/1996

Πνευματική ιδιοκτησία. Προσβολή του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας από εταιρεία εμπορίας Η/Υ την εναποθήκευση, αναπαραγωγή, χρήση και διάθεση σε τρίτους προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς την άδεια των αιτουσών εταιρειών παραγωγών τέτοιων προγραμμάτων σε διεθνή κλίμακα. Περιστατικά. Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (ΕλΔ 1996, σελ. 1448).