Εφετείο

ΕφΒΑιγ 25/2014

ΕφΑθ 6395/2013

ΕφΑθ 5050/2013

ΕφΑθ 4422/2013

ΕφΑθ 4422/2013

ΕφΑθ 2662/2013

ΕφΘεσ 1215/2013

ΕφΘεσ 827/2013

ΕφΘεσ 1990/2013

ΕφΑθ 3001/2013

Ο κατασκευαστής μιας βάσης δεδομένων έχει το ειδικό δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή και την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ.