Εφετείο

ΕφΠειρ 534/1999

Μουσικοί. Σύμβαση εργασίας. Οι μουσικοί και οι τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης δεν είναι υποχρεωμένοι να εφοδιαστούν με την άδεια του άρθρου 4 παρ. 1 του ΠΔ 180/1979. Η άνευ σπουδαίου λόγου καταγγελία από τον εργοδότη της ορισμένου χρόνου σύμβασης πριν από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου καθιστά αυτόν υπερήμερο, η δε σύμβαση εργασίας δεν λύεται. Ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει τις αποδοχές που θα ελάμβανε καθ` όλο τον υπολειπόμενο χρόνο, εάν ο εργοδότης δεν απέκρουε την εργασία του. Η κακή πορεία της επιχείρησης του εργοδότη δεν συνιστά σπουδαίο λόγο. Εξαφάνιση της απόφασης μόνον ως προς τη διάταξή της περί απειλής προσωπικής κρατήσεως, αφού δεν αποδείχθηκε η διάπραξη αδικοπραξίας σε βάρος της ενάγουσας (ΔΕΕ 2000, σελ. 551). 

ΕφΘεσ 3340/1998

Η μέθοδος για το σχεδιασμό του ανθρωπίνου σώματος, μπορεί να αποτελέσει πνευματικό δημιούργημα εφόσον στην επίδικη περίπτωση διδάσκεται η δυνατότητα σχεδιασμού του ανθρωπίνου σώματος με τη χρησιμοποίηση της αλληλουχίας των ευθείων γραμμών, οι οποίες συνθέτουν το ανθρώπινο σώμα και όχι των τελειωμένων καμπύλων γραμμών, των οποίων η εκμάθηση είναι δυσχερής. Η μέθοδος αυτή σχεδιασμού είναι προϊόν πνευματικής δημιουργίας της ενάγουσας, διότι δεν αποτελεί κατάληξη τυποποιημένης και κοινώς γνωστής διαδικασίας, ουδείς δε άλλος δημιουργός - συγγραφέας, κατά λογική πιθανολόγηση δεν θα δημιουργούσε, υπό παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους, όμοιο με αυτόν σχεδιασμό (ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 848, παρατ. Κ. Παμπούκη, Μ. Παπαντώνη). 

ΕφΘεσ 3321/1998

Πνευματική ιδιοκτησία. Πρωτοτυπία και ατομικότητα ως στοιχεία του προστατευόμενου έργου. Μελοποίηση ποντιακών ποιημάτων και συμπεριέλευση αυτών, μαζί με άλλα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια σε κασσέτα, χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ηθική βλάβη του δημιουργού, λόγω αποσιώπησης της πατρότητας των ποιημάτων. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Απόρριψη αιτήματος αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, διότι ο εναγόμενος δεν γνώριζε την προέλευση των στίχων των τραγουδιών. Δεκτό το αίτημα για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και εν μέρει ως προς το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής (ΕπισκΕΔ 2/1999, σελ. 565, παρατ. Δ. Βεζακίδου). 

ΕφΘεσ 685/1998

Κέντρα διασκεδάσεως. Σύμβαση εργασίας τραγουδιστή ή μουσικού. Ακυρότητα της συμβάσεως σε περίπτωση μη λήψεως αδείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Αξιώσεις του εργαζομένου έναντι του εργοδότη μόνο από τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού (Αρμ. 1998, σελ. 472). 

ΕφΘεσ 114/1998

Ως πνευματικό έργο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν 2121/93 νοείται, μεταξύ άλλων, και η μουσική σύνθεση, με κείμενο ή χωρίς και το θεατρικό έργο με μουσική ή χωρίς (ΔιατΕισΕφετείο, Αρμ 1999, σελ. 1601, ΠοινΧρ 1999, σελ. 375). 

ΕφΠειρ 16/1998

Δικονομία ποινική. Κήρυξη δικαστηρίου αναρμόδιου να δικάσει ορισμένη κατηγορία και παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. Διόρθωση απόφασης. Συμπλήρωση του διατακτικού απόφασης που επέχει θέση παραπεμπτικού βουλεύματος. Διόρθωση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο και στο οποίο παραπέμπεται η υπόθεση. Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993. Αν η πράξη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα αρμόδιο για την εκδίκασή της είναι το Μικτό Ορκωτό και όχι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων (Γνωμ. Εισαγγ. Εφ. Πειρ., Αρμ 1998 σελ. 1544, ΝΟΒ 1999 σελ. 322). 

ΕφΠειρ 16/1998

Δικονομία ποινική. Κήρυξη δικαστηρίου αναρμόδιου να δικάσει ορισμένη κατηγορία και παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. Διόρθωση απόφασης. Συμπλήρωση του διατακτικού απόφασης που επέχει θέση παραπεμπτικού βουλεύματος. Διόρθωση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο και στο οποίο παραπέμπεται η υπόθεση. Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993. Αν η πράξη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα αρμόδιο για την εκδίκασή της είναι το Μικτό Ορκωτό και όχι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων (Γνωμ. Εισαγγ. Εφ. Πειρ., Αρμ 1998 σελ. 1544, ΝΟΒ 1999 σελ. 322). 

ΕφΠατρ 1932/1998

Κηρύχθηκαν αθώοι οι κατηγορούμενοι για παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αφού για τις μουσικές συνθέσεις που εκτελέστηκαν δημόσια, σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, είχαν εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια και κατέβαλαν στην μηνύτρια εταιρία τα δικαιώματά της (ΠοινΔικ 1999, σελ. 695). 

ΕφΠατρ 16/1998

Από τις διατάξεις των άρθρων 111 ΚΠολΔ και 66 του ν 2121/93 προκύπτει ότι η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την κακουργηματική της μορφή δεν έχει υπαχθεί στο Εφετείο και γι' αυτό αρμόδιο είναι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Η διόρθωση της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που κρίνοντας εαυτόν αναρμόδιο παρέπεμψε στο Τριμελές Εφετείο, ως προς το αρμόδιο δικαστήριο (ΜΟΔ), προκειμένου να εκδικασθεί το έγκλημα της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας από αυτό υπό την κακουργηματική της μορφή, είναι επιτρεπτή (βλ. Μπουροπούλου, Ερμ. του Κώδ. Ποιν. Δικονομ. έκδ. β΄ τομ. α΄ σελ. 211 σημ. 2, αντιθέτως Λ. Μαργαρίτη Υπερ 1,922) (ΑρχΝ 1999, σελ. 159, ΠοινΧρ 1999, σελ. 272, Υπερ 1999, σελ. 717, παρατ. Η. Τομπαΐδη, ΝοΒ 1999, σελ. 322). 

ΕφΑθ 982/1997

Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία προπολεμικού φωνογραφικού ρεπερτορίου. Αποκλειστική η εφαρμογή των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού, εφόσον έχει παρέλθει η διάρκεια προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων (50 έτη) και συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις, που στοιχειοθετούν τον αθέμιτο χαρακτήρα της πράξεως. Περίπτωση άμεση ανάληψης ξένης παροχής με αναπαραγωγή (αντιγραφή) φωνογραφικών τραγουδιών προπολεμικού ρεπερτορίου. Ασφαλιστικά μέτρα. Η σχετική αίτηση δεν διαπόπτει την 6μην παραγραφή του άρ. 19 ν. 146/1914 (ΔΕΕ 1998, σελ. 369, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 395).