Εφετείο

ΕφΘρακ 130/2015

ΕφΘεσ 1924/2015

ΕφΘεσ 1336/2015

ΕφΘεσ 1033/2015

ΕφΘεσ 689/2015

ΕφΘεσ 514/2015

ΕφΘεσ 488/2015

ΕφΘεσ 1783/2014

ΕφΘεσ 1589/2014

ΕφΑθ 2398/2009

Κρίθηκε ότι ένα κόσμημα διαθέτει την απαιτούμενη,από το νόμο περί πνευματικής διοκτησίας, πρωτοτυπία και επίσης πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου περί βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων και, συνεπώς, τυγχάνει της προστασίας αυτών. Ο εναγόμενος προσέβαλε το απόλυτο δικαίωμα πνευματικής, αλλά και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ενάγουσας, επί του δημιουργήματος της.